…ถ้าเหตุของความเสื่อมยังมีอยู่ ความเสื่อมก็ปรากฏ..ธรรมทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย เป็นอนัตตา…

ตั้งสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าในข้อที่เป็น ภควา ผู้จำแนกแจกธรรม มีความสามารถจำแนกแจกธรรมได้ไม่รู้จบ ธรรมทั้งหลายทั้งมวลนั้นมีความเป็นอนัตตา อาศัยเหตุอาศัยปัจจัย

พระพุทธเจ้าได้ทำเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมให้หมดไป คืออวิชชาดับไป ความเสื่อมความเศร้าหมองของท่านจึงไม่มี มีความแจ้งของความดับไม่เหลือของเจ้าตัณหา ทำให้ไม่กลับกำเริบ

แต่สำหรับคนที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมฝังอยู่เป็นอวิชชา ก็จะเกิดการกลับกำเริบขึ้นได้ เหมือนที่ท่านพระโกฏฐิตะอุปมาอุปไมยจิตของท่านพระจิตตหัตถิสารีบุตรไว้ 6 ตัวอย่าง ท่านอุปมาอุปไมยไว้ล้ำเลิศแต่ก็ไม่เหนือไปกว่าภควา พระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมกำหนดรู้ว่าเมื่อไหร่เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมของท่านจิตตหัตถิสารีบุตรจะหมดไป

ให้เรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ท่านเป็นผู้จำแนกแจกธรรม เป็นภควาในความสามารถที่ท่านบัญญัติธรรมจนกระทั่งมีความยอดที่สุดคือ ความเป็น อนัตตาที่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใครมี

Time index

[00.38] นำธรรมะเข้าสู่ใจ ด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เป็น “ภควา” ผู้จำแนกแจกธรรม

[15.47] ธรรมะทั้งหลายมีความเป็นอนัตตา เกิดได้เสื่อมได้ตามเหตุตามปัจจัย

[19.07] พระพุทธเจ้าผู้ทำเหตุแห่งความเสื่อมให้หมดไป จึงไม่กลับกำเริบแต่สำหรับคนที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมอยู่ก็จะกำเริบได้อีก ดั่งพระจิตตหัตถิสารีบุตร

[22.15] จิตตหัตถิสารปุตตสูตร

[35.49] ถ้าเหตุแห่งความเสื่อมยังมีอยู่ ความเสื่อมก็ปรากฏ

[42.21] ธรรมทั้งหลายทั้งปวงขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย

[44.14] สาวกกับภควา

[47.35] เห็นยอดให้เห็นทั้งตัวทั้งฐาน ได้ยินอนัตตาก็ให้เห็นความเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเห็นความที่เป็นผู้จำแนกแจกธรรม

[52.02] ให้ใจมีพุทโธ อรหันตสัมมาสัมพุทโธ ระลึกถึงความเป็นภควาอยู่ในใจจะเป็นบุญเป็นกุศล


ฟัง "พระจิตตหัตถเถระ ผู้เปลี่ยนแปลงได้" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561