เพื่อนบางครั้งก็มีเรื่องผิดใจกัน หรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ดังเช่นสิริคุตต์และครหทินน์ ซึ่งเป็นเพื่อนกันแต่เลื่อมใสในศาสนาที่ต่างกัน สิริคุตต์เป็นอุบาสกเลื่อมใสในพระศาสนา ส่วนครหทินน์เป็นสาวกของนิครนถ์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ผลัดกันกลั่นแกล้งเอาคืนกัน จนภายหลังครหทินน์ ได้พบพระศาสดา และได้ฟังธรรมเทศนา ทั้ง 2 จึงได้บรรลุโสดาบัน   

   เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของนางยักษิณี ชื่อ กาลี ผู้บรรลุโสดาปัตติผลได้ด้วยการเลิกจองเวร ที่เมืองสาวัตถีมีครอบครัวหนึ่ง ภรรยาหลวงเป็นหมันไม่สามารถมีลูกได้จึงหาภรรยาน้อยให้สามี แต่ก็กลัวว่าเมื่อภรรยาน้อยมีลูกกับสามี แล้วนางจะตกต่ำไปเป็นคนรับใช้ จึงทำให้ภรรยาน้อยแท้งลูก ถึง 2 ครั้ง ภายหลังภรรยาน้อยทราบสาเหตุการแท้ง และตายเนื่องจากการคลอดลูก ส่วนภรรยาหลวงตายลงเนื่องจากถูกสามีทำโทษจากการทำให้ภรรยาน้อยแท้งลูก ซึ่งนี่เป็นต้นเหตุให้นางทั้ง 2 ผูกเวรกรรมข้ามพบข้ามชาติ ภายหลังภรรยาน้อยมาเกิดเป็นนางยักษิณี ตามไปกินลูกของภรรยาหลวงซึ่งมาเกิดเป็นหญิงชาวบ้าน สุดท้ายได้พบกับพระศาสดาและได้ฟังเทศนา นางยักษ์จึงได้บรรลุโสดาปัตติผล

 

Time index

[02:56] ธรรมบทแปล เรื่อง ครหทินน์ ภาคที่ 3 เรื่องที่ 44

[15:11] ครหทินน์ฟ้องสิริคุตต์แด่พระราชา

[28:41] ครหทินน์เลื่อมใสพระพุทธเจ้า

[36:02] ครหทินน์กับสิริคุตต์บรรลุโสดาปัตติผล 

[38:22] ธรรมบทแปล เรื่อง นางกาลียักษิณี ภาคที่ 1 เรื่องที่ 4

[46:22] ผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจผูกเวร

[51:58] เวรไม่ระงับด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร


อ่าน เรื่อง ครหทินน์ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔

อ่าน เรื่อง ความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑