"คลังพระสูตร" สัปดาห์นี้ได้ยกพระสูตรที่เกี่ยวกับการสนทนาธรรมกันแล้ว จะยังความปีติให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ซึ่งได้แก่ มหาเวทัลลสูตร และ นฬกลาปิยสูตร โดยเนื้อหาใน "มหาเวทัลลสูตร" พระสารีบุตรได้สนทนาธรรมกับพระมหาโกฏฐิตะ ณ พระวิหารเชตวัน ส่วน "นฬกลาปิยสูตร" เป็นอีกช่วงเวลาที่ท่านพระสารีบุตรสนทนาธรรมกับท่านพระโกฏฐิตะ ในยามเย็นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

"มหาเวทัลลสูตร"พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย

พระมหาโกฏฐิกะได้ถามปัญหาแก่พระสารีบุตรในแบบเวทัลละ (การถาม-ตอบปัญหาซึ่งผู้ถามได้ทั้งความรู้และความพอใจอนุโมทนาต่อคำตอบแล้วถามต่อให้ยิ่งขึ้นไป) ว่าด้วยเรื่อง ปัญญากับวิญญาณ, เวทนาสัญญา และวิญญาณ, ประโยชน์แห่งปัญญาและเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ, ภพและฌาน, อินทรีย์ ๕ และปัจจัยเจโตวิมุติ

"นฬกลาปิยสูตร"พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย

ท่านพระสารีบุตรสนทนาธรรมกับท่านพระโกฏฐิตะ ในยามเย็นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน โดยพระโกฏฐิตะยกเรื่อง "ชรามรณะ" ขึ้นถามว่าเกิดขึ้นมาได้เองหรืออย่างไร พระสารีบุตรก็ได้ยกอุปมากำไม้อ้อขึ้นอธิบายได้อย่างแยบคายจนพระโกฏฐิตะชื่นชมยินดี

Time index

[03:58]  มหาเวทัลลสูตร 

[35:22]  นฬกลาปิยสูตร - อุปมากำไม้อ้อ 


อ่าน "มหาเวทัลลสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน "นฬกลาปิยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค