“ ลิ่มสลัก.. ตัวมันนิดเดียว มันสามารถล็อคประตูบานเบ้อเริ่มได้ ตัวล็อคนี่แหละสำคัญ ตัวล็อคคืออวิชชา ลิ่มสลักคืออวิชชา อวิชชานิดเดียวล็อคหมด คุณไม่รู้อริยสัจสี่คุณออกไม่ได้ มันมืดมันบังหมด ไม่รู้ไม่เห็น เหมือนกับเส้นผมนิดเดียวบังภูเขาได้ทั้งลูก ”

“ ถ้าคุณเสียใจจริง ๆ ให้คุณจี้จ่อลงไปเลย ตรงไหนที่เจ็บนี่คุณเอายาใส่ไปตรงนั้น แผลอยู่ตรงไหน เวลาหมอเขาจะเย็บก็เย็บตรงนั้น เขาล้าง จี้ แทงลงไปตรงนั้นเพื่อที่จะให้มันหาย ไม่ใช่เพื่อที่จะให้เจ็บมาก พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ว่า ถ้าเราใคร่ครวญเหตุแห่งทุกข์ให้มันดี จะพ้นทุกข์ได้ ”

“ เวลาชำระความ ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ๆ ที่คิดว่าพระสงฆ์ในสมัยนี้ควรเอามาเป็นตัวอย่าง เมื่อถ้าว่ามีอธิกรณ์คือเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะเรียกประชุม เรียกเผดียงสงฆ์ เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา ”

พระกุมารกัสสปเถระ ภิกษุผู้เลิศด้านแสงธรรมได้วิจิตร 

พระกุมารกัสสปะ เคยตั้งความปรารถนาในความเป็นเลิศไว้เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระ ในอดีตชาติเคยเป็นลูกเนื้อร่วมาติกับพระโพธิสัตว์ สมัยนั้นฝูงเนื้อได้ถูกต้อนเข้าไปในเขตพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาได้ล่ากินเนื้อวันละ 1ตัว ทั้งสองฝูงตกลงกันได้ผลัดเปลี่ยนสลับกันไปให้พ่อครัวนำไปฆ่าทำเป็นอาหาร ส่วนหัวหน้าฝูงทั้งสองต่างเป็นพญาเนื้อตัวสีทองจึงได้รับอภัยยกเว้น คราวต่อมาถึงวาระของแม่เนื้อในฝูงของพญาเนื้อชื่อสาขะตัวหนึ่งกำลังมีท้องแก่(ลูกในท้องคือพระกุมารกัสปปะในเวลาต่อมา)จะต้องถูกนำไปเป็นอาหาร จึงขอผลัดผ่อนให้คลอดลูกก่อน แต่ได้รับการปฏิเสธจากพญาเนื้อสาขะ จึงได้ไปหาพญาเนื้ออีกฝูงหนึ่งที่ชื่อนิโครธะ พญาเนื้อนิโครธะจึงไปสละชีวิตเพื่อเป็นอาหารของพระราชาแทนนางเนื้อท้องแก่ตัวนั้น ด้วยเหตุที่พญาเนื้อตัวสีทองได้รับการยกเว้นชีวิตไว้แล้วจึงไม่ได้ถูกนำไปเป็นอาหาร พระราชามีความศรัทธาในความเสียสละของพญาเนื้อนิโครธะจึงละเว้นชีวิตสัตว์ทั้งหมด ไม่เสวยเนื้อสัตว์อีกต่อไป แม่เนื้อตัวนั้นแม่คลอดลูกออกมาก็สอนให้ไปคบอาศัยอู่กับพญาเนื้อนิโครธะแทน

ครั้นในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ได้เป็น 1 ในพระภิกษุ 7 รูปที่ร่วมกับขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนเขา และเป็นหนึ่งใน 5 รูปที่ไม่บรรลุธรรม ได้มรณภาพที่บนภูเขาแห่งนั้น

ชาติสุดท้ายนี้ คือสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะนี้ พระกุมารกัสสปะได้เกิดในท้องของภิกษุณีรูปหนึ่งซึ่งบวชมาโดยไม่รู้ว่าตนท้องพระเทวทัตจะให้สึกออกไป เมื่อไปหาพระพุทธเจ้าได้มีการชำระความเป็นผู้บริสุทธิ์จึงมีความเป็นภิกษุณีต่อไปจนคลอดทารกออกมาพระเจ้าปเสนทิโกศลได้นำไปชุบเลี้ยงไว้ เมื่อเติบใหญ่พอรู้ความขึ้นมารู้ความจริงว่าแม่เป็นภิกษุณีจึงทูลขอบวช ได้รับการอุปสมบทตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ระหว่างนั้นท้าวมหาพรหม เป็นอนาคามีในชั้นสุทธาวาสผู้เคยเป็นภิกษุบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกัน 7 รูปบนเขาในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นมาชี้ทางวิปัสสนาและ อุบายให้บรรลุมรรคผลโดยการแต่งปัญหาขึ้น 15 ข้อ แล้วให้นำไปถามพระพุทธเจ้า ดมื่อได้รับการตรัสตอบปัญหานั้น พระกุมารกัสสปะได้กำหนดคำตอบในปญหาแล้วยังวิปัสสนาให้เกิด จนได้บรรลุพระอรหันต์

Time index

[05:30] เรื่องราวของภิกษุที่ชื่อว่ากัสสปะ

[10:10] เคยเกิดเป็นกวางเนื้อทรายร่วมกับพระพุทธเจ้าของเรา

[16:13] พระกุมารกัสสปะเคยเกิดเป็น 1 ในภิกษุ 7 รูปที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญสมณธรรมบนเขา

[25:00] พระกุมารกัสสปะรู้ความจริงว่าใครเป็นแม่ 

[36:35] คนเราเวลาโกรธ จิตใจมันเป็นแบบนั้น คือ เห็นช้างตัวเท่ามด

[46:50] นางภิกษุณี 12 ปีมานี้ไม่มีวันไหนเลยที่วันไหนจะไม่ร้องไห้คิดถึงลูก

[48:25] ถ้าเรามีปัญหาเรื่องความรักหรือแฟนทิ้งนี่นะ

[50:29] พูดถึงเรื่องของพระเจ้าปายาสิ