"มาคัณฑิยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย

เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องโทษของกามกับมาคัณฑิยะปริพาชก โดยเนื้อหาโดยรวมของเนื้อหานั้น มีประเด็นสำคัญดังนี้

กายนี้แลเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เป็นความลำบาก เป็นความเจ็บไข้

การคบสัตตบุรุษจะได้ฟังธรรมอันสมควรแก่ธรรม

ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตธรรม

ร่างกายของมนุษย์เปรียบเหมือนถุงหนังที่มีของเสียไหลเข้าไหลออก

ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค 8 เราก็สามารถพ้นจากตัณหา กิเลส และเครื่องร้อยรัดได้

Time index

[03:27]  เรื่อง มาคัณฑิยะปริพาชก - มาคัณฑิยสูตร  

[09:52]  พระพุทธเจ้าตรัสถามมาคัณฑิยะเรื่องกาม

[45:01]  มาคัณฑิยะได้บรรพชาและอุปสมบท

[48:07]  อธิบายเนื้อหาใน "มาคัณฑิยสูตร" 


อ่าน "มาคัณฑิยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์