"การให้ทาน" ถ้าเรารักษาจิตให้ดี ให้ถูกทั้งก่อนให้ ระหว่างที่ทำการให้ และหลังจากให้แล้ว นำมาใช้ในการเจริญจาคานุสติ โดยตามระลึกถึงการบริจาคที่ได้ทำไป จิตใจก็จะเกิดมีความปลื้มใจ ปิติ ปราโมทย์ มีจิตเป็นสมาธิ ใช้เป็นองค์แห่งมรรค ในการตั้งสติ เป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่าง

จากตัวอย่างเรื่องราวในพระสูตรเป็นเรื่องราวในเรื่องของทานที่จะทำให้มีความเข้าใจ ให้เกิดมีความกว้างขวางในการปฏิบัติ ที่จะเป็นส่วนประกอบให้ไปสู่นิพพานได้

Time Index

[00:38] เริ่มปฏิบัติ"ฝึกสติสัมปชัญญะ" ด้วยการตั้งสติในอิริยาบทต่างๆ และ การเจริญจาคานุสสติ

[15:17] ช่วงใต้ร่มโพธิบท เกริ่นเรื่องของทาน และ จาคานุสสติ ที่แสดงไว้ในตอนก่อนๆ

[20:24] เรื่องเศรษฐีไม่มีบุตร เป็นพุทธพจน์ 2 พระสูตร มาในคัมภีร์สังยุตตนิกาย ส่วนที่อยู่ในสุตตันตปิฏก ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล

[27:01] ไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์ เพราะ โภคะนั้นไม่ได้รับการรักษาไว้อย่างถูกต้อง

[38:54] กรรมเก่า เป็นเรื่องราวคหบดีผู้เป็นเศรษฐีคนหนึ่ง ในสมัย พระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่า พระตครสิขี

[50:48] สรุป การวางจิตให้ถูกต้องในการให้ทาน ทั้ง ก่อน ระหว่าง และ หลัง ให้ทาน ที่จะเป็นส่วนประกอบให้ไปสู่นิพพานได้

[52:58] พระสูตร เศรษฐีที่ไม่มีบุตร สูตรที่ 2 สังยุตตนิกาย เล่มที่ 15 ข้อที่ 390


อ่าน “ปฐมาปุตตกสูตรที่ ๙” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

อ่าน “ทุติยาปุตตกสูตรที่ ๑๐” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

อ่าน “เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔

ฟัง “เศรษฐีผู้มีใจตระหนี่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฟัง “ทานกับการบรรลุธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562