หวยเป็นอบายมุข เป็นที่ตั้งของความประมาทมัวเมา เป็นปากทางสู่ความเสื่อม เกิดความเสียดายทรัพย์ที่จะสูญไป ความเชื่อที่งมงายบ่มเพาะความไร้ปัญญา และจุดที่มีการเพ่งเล็งต้องการทรัพย์ของคนอี่นมาเป็นของตน เป็นการสร้างตัณหาขึ้นในใจ ตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์

อุดรูรั่วรอวันฝนตก…ปิดประตูไปสู่ทางเสื่อม เปิดประตูที่จะไปสู่นิพพานไว้ เริ่มต้นที่ศรัทธา มีสัมมาทิฏฐิ หันมาให้ถูกทิศถูกทาง กลับด้าน180องศา มาในทางสูงทางประเสริฐ ที่จะหลีกตัวออกจากอบายมุข จิตใจที่ตั้งไว้ถูก จะกำจัดความงมงายโง่งมไร้ปัญญา ทำปัญญาให้มีความแจ่มแจ้ง เห็นลู่ทางเห็นทางออกของปัญหา มีดวงตาที่เปิดขึ้น เห็นวิธีการที่จะหาทรัพย์ ดวงตาที่จะเห็นธรรมบ้างให้เกิดขึ้นได้

Time Index

[03:47] หวยมีธรรมะสอดแทรกอย่างไร

[11:25] พุทธภาษิต “ทรงเป็นพระชินเจ้า” (โพธิราชกุมารสูตร ข้อ 513)

[14:48] อาการอันแปลกของคนหาหวยหาเบอร์

[23:28] ปัญหาของหวย และอบายมุขทั้งหมด เป็นที่ตั้งของความประมาท มีโอกาสจะเสพติด เป็นปากทางเข้าไปสู่ความเสื่อม

[34:19] หวยทำให้มีความมัวเมา เสียดายทรัพย์

[42:20] การพนันของพระพุทธเจ้า จะเล่นให้ถูกครั้งเดียวได้ทรัพย์สมบัติมากมาย คือ ให้แทงด้วยกุศลธรรมให้เจริญ อกุศลธรรมเสื่อมไป ตายแล้วได้ไปที่ดี ไม่ต้องเสี่ยง

[45:17] ดวงดีโชคดีมีความดี อยู่ที่ “คิดดีพูดทำดี” มีทิฏฐิความเห็น ศรัทธา ปัญญาที่ตั้งไว้อย่างถูกต้องในพุทโธ ธัมโม สังโฆ

[52:05] ปัญญาเห็นทางออกของปัญหา แบ่งจ่ายทรัพย์ ขยันขันแข็ง คบเพื่อนดี

[56:04] หวยเหมือนกาม ที่มีความเหนียว มีความหนืด ต้องระวัง

[58:53] การเล่นล็อตเตอร์รี่ หวยบนดิน หวยใต้ดิน สลากกินแบ่งทุกประเภท ทำให้เกิดโทษอย่างไร และจะออกจากมันได้อย่างไร จุดต่าง ๆ เหล่านี้สามารถที่จะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้เสมอ