คลังพระสูตรในสัปดาห์นี้นำเสนอการแจกแจงกรรม 2 พระสูตร คือ จูฬกัมมวิภังคสูตร(สูตรเล็ก) และ มหากัมมวิภังคสูตร (สูตรใหญ่)

ในพระสูตรเล็ก หรือ จูฬกัมมวิภังคสูตรพระไตรปิฎก เล่มที่ 14พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6 มัชฌิมนิกาย.. พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงอธิบายเรื่องกรรมกับสุภมาณพ โตเทยยบุตร ณ พระวิหารเชตวันในกรุงสาวัตถี ว่า เพราะเหตุใด มนุษย์บางพวกจึงมีความเลวและความประณีตมีอายุสั้น-อายุยืน มีโรคมาก - โรคน้อย มีผิวพรรณทราม - ผิวพรรณงามต่างกัน เหตุใดมีศักดามากน้อยต่างกันมีโภคะน้อย - โภคะมาก เกิดใน สกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง ฯ ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายเพราะเหตุเกิดแต่กรรมนั่นเอง

มหากัมมวิภังคสูตร หรือ สูตรใหญ่พระไตรปิฎก เล่มที่ 14พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6มัชฌิมนิกาย … เป็นเรื่องพระสมิทธิสนทนากับปริพาชกด้วยเรื่องของกรรมทางกาย วาจา ใจก่อนที่พระสมิทธิจะนำความที่ตนสนทนากับปริพาชกไปบอกพระอานนท์ ท่านพระอานนท์จึงพาพระสมิทธิไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า …จึงได้รับฟังการจำแนกมหากัมมวิภังค์ อันกล่าวถึงบุคคล 4 จำพวกขึ้นอธิบาย บุคคล 4 จำพวกประกอบด้วย…

- บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มี

- บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ก็มี

- บุคคลที่ทำดีแล้วได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ ก็มี

- บุคคลที่ทำดีแล้วไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มี

ดังนั้นจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนั้นสำคัญมาก เพราะ…

แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความดีมาตลอด แต่จิตสุดท้ายมีมิจฉาทิฐิ(เป็นอกุศล)ผู้นั้นก็ไปอบายได้

แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความชั่วมาตลอด แต่จิตสุดท้ายมีสัมมาทิฐิ(เป็นกุศล)ผู้นั้นก็ไปสุคติได้

Time index

[03:05]  พระสูตรการจำแนกกรรม  "จูฬกัมมวิภังคสูตร"  (สูตรเล็ก)

[21:14]  พระสูตรการจำแนกกรรม  "มหากัมมวิภังคสูตร" (สูตรใหญ่)  

[56:33]  อธิบาย เนื้อหาในพระสูตร


ฟัง "ฐานที่ตั้งของจิตก่อนตาย" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อ่าน "จูฬกัมมวิภังคสูตร" ว่าด้วยการแจกแจงกรรม สูตรเล็ก

อ่าน "มหากัมมวิภังคสูตร" ว่าด้วยการแจกแจกรรม สูตรใหญ่