… ให้มีการทำการบริกรรมภาวนาให้มันดี ทำการพัฒนา ในจิตใจของเราให้มีมรรค 8 เหมือนกับช่างที่เขาทำบริกรรมในการงานต่าง ๆ ของเขา จะทำให้งานนั้นสำเร็จได้ จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ ทำนิพพานให้แจ้งได้…

Time index

[01.24] นำธรรมะเข้าสู่ใจด้วยการเจริญอานาปานสติ

[15.04] ทำงานให้สำเร็จด้วยการบริกรรม ดุจการทำงานของช่างหม้อ, ช่างแกะสลัก, ช่างทอง, ช่างอัญมณี, ชาวนา และชาวเรือ

[29.36] บริกรรมเป็นพุทธพจน์ เป็นการกระทำที่ทำให้มันเหมาะสมครบรอบของความที่จะทำให้มันสำเร็จขึ้นเป็นงานนั้นได้ บริกรรมคือการพัฒนา คือภาวนา คือภาวิตา พัฒนาให้จิตใจมีมรรค 8

[39.37] พัฒนาตรงที่ยังไม่พัฒนาพัฒนาจากศีลไปสู่สมาธิ และปัญญา พัฒนาคือการค่อย ๆ ทำให้ถูกต้องตามจุดตามประเด็น ไม่ผิดขั้นตอน มีความชำนาญ

[44.56] ช่างที่ชำนาญฉลาดจะทำงานสำเร็จ

[49.54] ภาวนาพัฒนาจิตให้ไปตามมรรค 8 ให้มีศีล มีสติ จิตรวมเป็นสมาธิ ด้วยจิตที่นุ่มนวลให้นำปัญญาพิจารณาอริยสัจ 4 จะละอาสวะ ทำวิชชาให้เกิด มีนิพพานเป็นที่สุดได้