บุคคลใดในโลกที่ทำกุศลแล้วขึ้นสวรรค์หรือบุคคลที่ทำอกุศลแล้วตกนรก ย่อมได้รับวิบากทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อๆไป พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเป็นเรื่องที่ควรส่องให้เห็น

ในทางตรงกันข้ามกัน หากบุคคลใดที่ทำกุศลแล้วตกนรกหรือบุคคลที่ทำอกุศลแล้วขึ้นสวรรค์นั้น เป็นเพราะมีเหตุปัจจัยมาจากมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิที่เกิดพร้อมก่อนตาย พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรส่องให้เห็น ไม่ควรทำให้รู้ว่ามีจริง เพราะทำให้ดำรงตนอยู่ในความประมาท

Time index

[02:25] อ้างอิงจากมหากัมมวิภังคสูตร เพราะเหตุใดผู้มีกุศลกรรมบถ 10 ประการ ในบางกรณีกลับไม่รอดพ้นจากทางเสื่อม โดยเฉพาะข้อสัมมาทิฏฐิ(ข้อที่ 10) ทั้งที่มีแล้ว แต่เพราะเหตุใดจึงไม่พอเพียงไปสู่ทางเจริญได้ อะไรคือเหตุผลหลักที่เป็นของหนักในการทำให้ไปสู่ทางเสื่อม

[04:05] มหากัมมวิภังคสูตร พระสูตรว่าด้วยการจำแนกแจกแจงกรรม

[28:35] สัมปชัญญะต่างจากสมาธิอย่างไร

[31:35] ศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ

[39:17] ประโยชน์ในการพิจารณาจิตให้บริสุทธิ์ ผ่องใสอยู่ได้ แม้ในวาระสุดท้ายซึ่งอาจเกิดทุกขเวทนาสาหัส

[46:09] พึ่งตนพึ่งธรรมด้วยสติปัฏฐานสี่

[48:54] จิตดับจากการเกาะเกี่ยวจุดเดิม แล้วไปเกาะเกี่ยวในเรื่องใหม่ต่อๆไป เช่น จิตที่ละหรือดับจากเรื่องกามแล้วก้าวลงในอุเบกขาแทน