พระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ กล่าวคือ มีความสามารถเป็นเลิศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในด้านต่าง ๆ นั้นได้ มีเพียง 41 รูปเท่านั้น นิทานพรรณนาในสัปดาห์นี้ ได้หยิบยกเรื่องของพระสาวกซึ่งเป็นเอตทัคคะ จำนวน 3 รูป ใน 41 รูป คือ พระอนุรุทธเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำจีวรซึ่งพระภิกษุจะนำผ้าที่ทิ้งจากกองขยะหรือจากป่าช้า จึงเรียกว่าผ้าบังสุกุล มาตัดเย็บเป็นจีวรใช้สำหรับนุ่งห่ม พระลกุณฏกภัททิยะเถระ แม้จะมีร่างกายที่ไม่ปกติและไม่เหมือนกับภิกษุอื่น ๆ อันเป็นหตุให้ท่านถูกล้อเลียน แต่ท่านก็ไม่เคยโกรธเคือง เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ สิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลศ นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถพิเศษ คือแสดงธรรมด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงอันไพเราะ เป็นที่เสนาะโสตแก่ผู้ฟัง อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเลื่อมใส ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านเป็น เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ และพระมหากัสสปะเถระ เป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในด้านผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์ นอกจากนี้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง ดีงามและประเสริฐ ไม่ติดด้วยเครื่องสัการะบูชา ที่อยู่อาศัย และลาภปัจจัย 4 ต่าง ๆ

Time index

[06:55] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอนุรุทธเถระ ภาคที่ 4 เรื่องที่ 74

[07:28] เทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธเถระ    

[17:58] ธรรมบทแปล เรื่อง ภิกษุชาวนครภัททิยะ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 216

[18:31] ภิกษุละเลยสมณกิจ พระพุทธเจ้าทรงตรัสติเตียน และแสดงธรรมซึ่งเป็นข้อคิดเตือนใจ ดังนี้ "ภิกษุเหล่าใดละทิ้งสิ่งที่ควรทำ แต่กลับทำสิ่งที่ไม่ควรทำ อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้น ผู้มีมานะประดุจไม้อ้ออันยกขึ้นแล้ว ผู้ประมาท ส่วนภิกษุเหล่าใด เจริญสติในกายเป็นนิตย์ หมั่นทำกิจที่ควรทำ ไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำ อาสวะทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้น ผู้มีสติ สัมปชัญญะ ย่อมถึงความสิ้นไป

[26:56] ธรรมบทแปล เรื่อง พระลกุณฏกภัททิยเถระ ภาคที่ 7 เรื่องที่ 197 ภาคที่ 4 เรื่องที่ 65 และภาคที่ 7 เรื่องที่ 217 ตามลำดับ

[45:40] ธรรมบทแปล เรื่อง พระมหากัสสปะเถระ ภาคที่ 4  เรื่องที่ 42

[54:21] พระศาสดาตรัสเปรียบพระมหากัสสปะเถระด้วยพระยาหงส์ ดังนี้ “ผู้มีสติย่อมออก ย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ ละความห่วงใยเสีย เหมือนฝูงหงส์ละเปือกตมไปฉะนั้น”


อ่าน เรื่อง พระอนุรุทธเถระ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗

อ่าน เรื่อง เรื่องภิกษุชาวนครภัททิยะ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ ๒๑

อ่าน เรื่อง พระลกุณฏกภัททิยเถระ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ธัมมัตถวรรคที่ ๑๙

อ่าน เรื่อง พระมหากัสสปเถระ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗