มหาจัตตารีสกสูตร

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

พระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอธิบายถึงธรรม ทั้งหมด 40 ข้อ คือ ฝ่ายที่กุศล 20 ข้อ และฝ่ายที่เป็นอกุศล 20 ข้อ ได้ทรงอธิบายถึง อริยมรรคมีองค์ 8 ทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ เป็นเส้นทางเส้นเดียวที่มีองค์ประกอบ 8 อย่าง ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร จนเกิดเป็นสัมมาญาญะ คือความรู้ชอบ และสัมมาวิมุติ คือความหลุดพ้น..

สัมมาทิฏฐิสูตร

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

สัมมาทิฏฐิ คือองค์ประธานในองค์ทั้ง 7 ในพระสูตรนี้จึงเป็นการอธิบายรายละเอียดของการดำริชอบให้มีความชัดเจนมากขึ้น

Time index

[03:04] มหาจัตตารีสกสูตร - องค์ประกอบของสัมมาสมาธิอริยะ 

[04:30] สัมมาทิฐิอันเป็นประธานในองค์ทั้ง 7

[26:14] พระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์ 8 จะเป็นพระอรหันต์ด้วยองค์ 10

[30:15] ธรรมปริยายของพระพุทธเจ้าที่ใคร ๆ ก็ไม่อาจติเตียนได้

[34:16] สัมมาทิฏฐิสูตร - ความเห็นชอบ

[38:25] การรู้ชัดในเรื่องอาหาร จนถึงการรู้ชัดในการดับแห่งอาสวะ 

[47:16] สรุป - อธิบายเนื้อหาในพระสูตรทั้ง 2 


อ่าน “มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

อ่าน “จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง “มหาทุกขักขันธสูตร และ ทุกข์โทษของกาม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 และ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560