บางทีเราอาจจะมีความผิดพลาด เมื่อพลาดแล้วก็แก้ยาก ต้องอ้อมไปนรกเสียก่อน เราจึงต้องตั้งสติอยู่เสมอ บางทีเราต้องมีครูอาจารย์คอยเตือน คอยให้ข้อมูล ต้องมีกัลยาณมิตร และต้องพยายามรักษาศีลรักษาสติของเราให้ดี

เมื่อเกิดความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในชีวิตของเรา เราต้องเปิดเผยออกมา พยายามติเตียนตนด้วยตนเสียก่อน

การติเตียนคนอื่นนั้น ทำให้จิตเสื่อม จิตไปไม่ดี

พระกุณฑธานเถระ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านจับสลากเป็นปฐม

พระกุณฑธานะ อดีตชาติเคยเป็นเทวดาไปทดสอบพระภิกษุที่สนิทสนมกัน2รูปด้วยทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับอาบัติการเสพเมถุนจนทำให้เกิดอธิกรณ์ ได้รับบาปกรรมไปตกนรก มีเศษกรรมคือมาเกิดเป็นภิกษุแล้ว จะปรากฏภาพผู้หญิงติดตามไปให้คนอื่นเห็นตลอดเวลา จนทำให้เกิดความเศร้าหมอง ผู้คนมีความเข้าใจผิดมาตลอดจนพระเจ้าปเสนทิโกศลมาชำระได้ความจริงเมื่อได้รับอุปฐากก็เป็นที่ไม่พอใจของเพื่อนภิกษุจึงกล่าวตำหนิติเตียนขึ้น พระกุณฑธานะจึงได้ด่าตอบ. เมื่อพระพุทธเจ้าได้มาให้โอวาทแล้วโดยการไม่ให้กล่าวคำหยาบ ไม่ให้โต้เถียง ให้มีความอดทน จนได้บรรลุธรรมแล้วภาพเหมือนองผู้หญิงที่ติดตามก็หายไป

เมื่อพระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์ไปตามที่ต่างๆ ได้คัดเลือกพระอริยสาวกไปด้วยในจำนวนจำกัดโดยการจับสลาก พระกุณฑธานะเป็นคนมาจับเป็นแรกถึง 3 วาระ จึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุรูปอื่นด้านการจับสลากเป็นปฐม

 

พระวังคีสเถระ ภิกษุสาวกผู้เลิศด้านมีปฏิภาณวิจิตร

พระวังคีสะเป็นพราหมณ์ที่หาเลี้ยงชีพด้วยความสามารถที่ทายคนตายได้ด้วยการเคาะกระโหลกศีรษะว่าไปเกิดที่ไหน เมื่อได้ไปประลองกับพระพุทธเจ้า แพ้พระพุทธเจ้าเนื่องจากไม่รู้ว่ากระโหลกคนตายที่ไปนิพพานนั้นไปเกิดอยู่ที่ไหน จึงขอเรียนมนต์จากพระพุทธเจ้าโดยการบวชเรียน ระหว่างบวชนั้นมีการเกิดราคะเสียดแทงจิตใจได้พยายามเตือนตนด้วยตนเองและได้รับคำแนะนำจากพระอานนท์ให้พิจารณาอสุภะ นอกจากนั้นได้ติเตียนภิกษุอื่นที่มีศีลดีอีกจนจิตเสื่อม เมื่อแก้ไขแล้วก็บรรลุธรรมจึงไม่คิดจะกลับไปเป็นดังเดิม ด้วยความที่ได้เรียนรู้มนต์ต่างๆมามากมายแล้ว จึงทำให้เกิดปฏิภาณไหวพริบในการกล่าวคาถา กล่าวถ้อยคำให้วิจิตรพิสดารโดยไม่ต้องนึกคิดไว้ก่อน จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นด้านมีปฏิภาณ

Time index

[11:30]  เทวดาต้องการทดสอบภิกษุ 2 รูปที่มีความสนิทสนมกัน

[24:45] พระพุทธเจ้ามาให้โอวาทพระกุณฑธานะ

[29:33]  ข้อคิดจากเรื่องราวของพระกุณฑธานะ

[30:48] เรื่องของพระวังคีสะ ผ้มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้มีปฏิภาณ

[33:10] เมื่อเอาเล็บเคาะกะโหลกศีรษะคนตายก็จะรู้ว่าไปเกิดที่ไหน

[36:00] พระวังคีสะขอเรียนรู้พระพุทธมนต์จากพระพุทธเจ้า

[41:21] ความลับไม่มีในโลก..

[55:00] กล่าวสรุปเรื่องราวของพระวังคีสะ


ฟัง "3 มหาสาวก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562