พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

เนื้อหาในตอนนี้ได้ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายของพระสูตรแล้วสุดท้ายพระเจ้าปายาสิก็ยอมสิโรราบแก่พระกุมารกัสสปะยกธรรมะขึ้นมาอุปมา และขอเป็นอุบาสกไปตลอดชีวิต ทั้งมีใจยินดีให้ทาน แล้วสุดท้ายพระเจ้าปายาสิมีคติที่ไปอย่างไรเมื่อกายแตกดับติดตามได้ในเนื้อหาสัปดาห์นี้

Time index

[07:28] พระเจ้าปายาสิยังไม่ยอมละทิ้งทิฐิ

[08:28] พระกุมารกัสสปะยกอุปมาต่างๆ ขึ้นอธิบายเพื่อให้พระเจ้าปายาสิสละคืนทิฐิ

[33:57] พระเจ้าปายาสิขอเป็นอุบาสกตลอดชีวิต และขอคำแนะนำการบูชามหายัญ

[40:12] พระเจ้าปายาสิเริ่มให้ทาน และไปสู่สุขคติเมื่อกายแตก

[44:14] พระควัมปติกับท่านปายาสิเทพบุตรผู้มีวิมานว่างเปล่า

[48:36] สรุป - อธิบายเนื้อหา "ปายาสิราชัญญสูตร"

 

อ่าน "ปายาสิราชัญญสูตร (๒๓)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

อ่าน "ปายาสิสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "ปายาสิราชัญญสูตร 1" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "ปายาสิราชัญญสูตร 2" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562