เจริญสติปัฏฐานทั้ง 4 โดยวิธีทั้ง 3 ต้องอาศัยศีลอันบริสุทธิ์หมดจด ต้องอาศัยทิฏฐิที่เป็นไปตรงนำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่หวังได้

ทำภายนอกภายในสลับกันไป ทั้งในภายในเราเองก็ตาม ในภายนอกของคนอื่นก็ตาม ทำทั้งขณะอยู่ในเสนาสนะอันสงัดและขณะทำกิจการงาน ทำให้เป็นธรรมชาติ ต่อเนื่อง ทางนั้นจะค่อยปรับเปิดโล่งมาอยู่ในทางของมัน

Time index

[02:31] สลัดแอกได้ด้วยสติปัฏฐาน 4

[06:15] เห็นกายในกาย

[10:44] เห็นเวทนาในเวทนา

[14:57] เห็นจิตในจิต

[17:02]เห็นธรรมในธรรม

[19:39] สติปัฏฐาน 4 แจกแจงได้ไม่รู้จบ

[25:54] ศีลคู่กับปัญญาพาสู่นิพพาน

[35:40] เจริญสติปัฏฐาน 4 โดยวิธี 3 คือ เห็นอันเป็นภายใน, เห็นอันเป็นภายนอก, เห็นทั้งอันเป็นภายในและภายนอก

[46.33] การเห็นนี้ไม่ใช่การส่งจิตออก เพราะมีสติตามกำหนดทำให้เป็นธรรมชาติและต่อเนื่อง


อ่าน "ภิกขุสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยส่วน ๓" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค