สาวโสด สาวเทื้อที่อายุล่วงเลย คิดดี จิตใจดี เป็นคนดี แต่ทำไมเป็นโสด ขึ้นคาน ผ่านรถด่วนขบวนสุดท้ายไปแล้ว ถูกพ่อแม่ญาติพี่น้อง คนรอบตัว กดดัน เก่ง มีความรู้ แต่ทำไมหาคู่ไม่ได้

3 คุณธรรมสำหรับคนที่คิดว่าจะอยู่ครองเรือนเป็นโสด คือ 1) ระวังเรื่องกามที่ไม่ใช่แค่เมถุนธรรมของคนคู่ ยังมีกิเลสกามที่อยู่ในจิตใจ 2)รักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยการคิด พูด กระทำ ทางกาย วาจา ใจให้เป็นกุศล ทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6ให้ถูกต้อง และ 3)ที่สำคัญต้องมีกัลยาณมิตร เมื่อเราแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่า ชีวิตของคนที่เป็นโสด ก็มีความสุขได้ ความเคลือบแคลงว่า ทำไมไม่มีผัว คำถามนี้เดี๋ยวมันลดไปเอง

Time Index

[03:45] คิดดี จิตใจดี แต่ทำไมเป็นโสด

[08:55] พุทธภาษิต “ทรงพระนามว่ามหาวีระ” (มารธีตุสูตร)

[12:26] ระวังกามเรื่องของคนคู่ และความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย

[20:07] ไม่ใช่วัตถุกาม แต่ละกิเลสกามที่อยู่ในใจ

[22:18] โอกาสโล่ง ทำจิตใจให้มั่นคง บริสุทธิ์บริบูรณ์

[27:30] ญาติพี่น้องเป็นห่วง

[31:40] สุขได้แม้ไม่มีสามีไม่มีลูก

[42:00] ความกังขาของคนรอบข้างลดลง เพราะความดีที่เรามี

[45:51] กัลยาณมิตรที่มีศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา

[53:58] คุณธรรมใน 3 ประเด็น คือ ลดเรื่องของกาม รักษาเรื่องครอบครัวให้ดี รักษาเขาด้วย รักษาตัวเราด้วย มีความรักใคร่เอ็นดู ไม่เบียดเบียน ไม่พูดทิ่มแทงกัน ประสานให้ครอบครัวสมัครสมานสามัคคี และมีกัลยาณมิตร โดยดูจากศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา เมื่อมี 3 อย่างนี้ ชีวิตของเราจะดีมาก ราบรื่นและมีภาระน้อย ทำกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ได้ ทำมรรคผลนิพพานให้แจ้ง ไปตามทางมรรคแปด มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้


ฟัง “เมถุนสังโยค 7” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “ทิศทั้งหก” ออกอากาศทาง FM 92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561