สืบเนื่องด้วยคำถามจากผู้ฟังทางบ้าน "เมื่อคุณพ่อของผู้ถามอายุประมาณเกือบ 65 ปีแล้ว และเป็นโรคถุงลมโป่งพองแต่ยังติดบุหรี่ มักจะแอบคนที่บ้านไปสูบในห้องน้ำ ในสวนบ้าง หรือไปแอบซื้อมาสูบบ้าง และมักจะไม่ยอมรับว่าแอบไปสูบมา สถานการณ์นี้สร้างความทุกข์ใจให้กับคนในบ้านรวมถึงตัวผู้ถามเองด้วย ตั้งแต่เด็กๆ ทั้งผู้ถามและน้องสาวจะอ้อนวอนขอร้องให้คุณพ่อเลิกสูบ จนถึงตอนนี้ที่ท่านทั้งคู่เรียนจบ ทำงานแล้ว คุณพ่อก็ยังไม่เลิกสูบ ผู้ถามเองทั้งพูดจาหว่านล้อม ชี้ให้เห็นโทษ นำคำแนะนำจากคุณหมอมาย้ำให้ฟังแล้วแต่ก็ยังไม่ทำให้คุณพ่อเลิกได้ ต้องยอมรับว่าบางครั้งทำให้คุมสติไม่อยู่ โกรธ ร้องไห้เสียใจเรื่องนี้" จึงต้องการถามว่า มีวิธีอย่างไรที่จะโน้มน้าวใจให้คนๆนั้นเห็นโทษและตระหนักว่าต้องเลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด และมีวิธีการพูดอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องขัดกับมรรคแปดในข้อสัมมาวาจาและคำตรัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับโทษของการ “ด่าบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์”

Time index

[01:29] แนะนำรูปแบบรายการใหม่ในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ และรายละเอียดหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศก

[14:32] เมื่อบิดาพยาบาลได้ลำบาก ควรจะวางใจและปฏิบัติตนอย่างไร

[17:35] แยกแยะความทุกข์ให้ได้ว่ามีเหตุเกิดจากความอยาก "อยากมากทุกข์มาก.… ไม่อยากไม่ทุกข์"

[20:55] ต้องมีกำลังใจในการแก้ปัญหา และทำจริงแน่วแน่จริง

[23:13] พอใจหรือติดในเวทนาที่เกิดจากผัสสะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสูบบุหรี่

[26:33] ทำได้สำเร็จเมื่อเห็นประโยชน์ในการทำสิ่งที่เป็นกุศลและเห็นโทษในการทำสิ่งที่เป็นอกุศล

[33:57] ธรรมะที่ทำให้มีทิฐิความเห็นที่ตั้งตรงอยู่ได้ ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ มีฉันทะ(ความพอใจ)ในการทำสิ่งนั้นๆ พร้อมกับต้องมีศรัทธาซึ่งทำให้เกิดความเพียร(วิริยะ) เพราะทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธานั่นเอง โดยการจะเห็นทุกข์ได้นั้นย่อมต้องมีปัญญา ทั้งนี้จิตที่เป็นสมาธิ จิตที่นุ่มที่อ่อนเหมาะจะทำให้ปัญญาเกิดขึ้น

[37:12] นายลี กวน ยู นายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์ และหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยการเห็นทุกข์ที่รวมลง

[44:39] สิ่งที่สำคัญกว่าการเลิกสูบบุหรี่คือ ศีล ศรัทธา จาคะ และปัญญา