มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์แสดงธัมมุทเทส 4 ข้อ ที่อาตมารู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงตัดสินใจออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต ธัมมุทเทส 4 ข้อคือ

1. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า โลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืน อาตมารู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกบวช

2. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าโลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน อาตมารู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกบวช

3  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป อาตมารู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกบวชอาตมารู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกบวช

4. พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสของตัญหา อาตมารู้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกบวช

พระรัฐบาลบังเกิดในเรือนของรัฐบาลเศรษฐีแคว้นกุรุ  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปแคว้นกุรุ จึงได้ไปฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากออกบวช ได้ทูลขอบวชแต่พระพุทธเจ้าให้ไปขออนุญาตบิดามารดาก่อน บิดามารดาไม่อนุญาตจึงไม่ยอมบริโภคอาหาร ยึดเอาพื้นเป็นที่นอนสุดท้ายหากตนไม่ได้บวช กระทั่งครบ 7 วัน บิดามารดาจึงได้ยอม. หลังจากบวชเป็นพระรัฐบาลแล้วก็ทำตนเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร ออกหลีกเร้นไม่นานก็สามารถทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งแล้ว

นับผ่านไป 12 ปี จึงได้กลับบ้าน ไปเยี่ยมบิดามารดาที่บ้านเกิด บิดาเห็นแล้วจำไม่ได้จึงไล่ไปเสีย เพราะโกรธว่าสมณะโล้นเป็นผู้พรากลูกชายคนเดียวของตนไป  ส่วนนางทาสีผู้เคยเลี้ยงพระรัฐบาลจำได้หลังจากนางเทขนมบูดที่จะทิ้งแล้วให้พระรัฐบาล รุ่งขึ้นต่อมาเศรษฐีจึงได้นิมนต์พระรัฐบาลมาฉันที่บ้าน ทั้งนี้ได้เตรียมการจะจับพระรัฐบาลสึกโดยให้นำสมบัติเงินทองมากองไว้ ให้อดีตภรรยาแต่งตัวสวยงามมาคอยต้อนรับ แต่พระรัฐบาลก็ไม่ยินดีด้วย เมื่อฉันอิ่มเสร็จ ได้แสดงธรรมให้เศรษฐีฟัง หลังจากนั้นเหาะออกไปอยู่ที่พระราชอุทยานเนื่องจากเศรษฐีจะนำนักมวยปล้ำมาจับถอดผ้าแล้วให้นุ่งห่มอย่างคฤหัสถ์

เมื่อพระเจ้าโกรัพยะเสด็จประพาสอุทยานพบเข้าจึงเข้าไปหาพระรัฐบาลออกบวช เพราะคนทั่วไปจะออกบวชได้นั้นเนื่องจากความเสื่อม4ประการคือ เสื่อมเพราะชรา เพราะความเจ็บไข้ เสื่อมจากโภคะสมบัติและเสื่อมจากญาติ พระรัฐบาลจึงได้แสดงธัมมุทเทส 4 เป็นเหตุให้ออกบวช นั่นคือ เห็นโทษของกามคุณทั้งหลาย จึงออกบวช 

พระรัฐบาลได้รับยกย่องว่าเป็นเอกทัคคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้บวชด้วยศรัทธา

Time index

[09:50] ชาติปัจจุบันนั้นเกิดที่แคว้นกุรุ…

[12:10]  พระพุทธเจ้าให้พรพระเจ้าสุทโธทนะว่า ใครจะบวชต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อน..

[22:08]  กว่าจะกลับมาบ้าน ใช้เวลา 12 ปี..

[35:45]  นี่ท่านทำไมถึงออกบวช ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีพี่น้อง…

[44:16]  3 อย่างที่พระพุทธเจ้าว่าแม่ช่วยลูกไม่ได้ก็คือ ความเจ็บ ความแก่และความตาย…

[50:30]  ด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะเสียดแทงจิตใจ เตียงนุ่ม ๆ มันก็นอนไม่หลับ


อ่าน "รัฐปาลสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "พระรัฐบาลเถระ เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา"

ฟัง "รัฏฐปาลสูตร (เสียงอ่านพระสูตร)" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "พระรัฐบาลผู้บวชด้วยศรัทธา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558