นิทานพรรณนาที่ยกมาในคราวนี้ เป็นเรื่องของสามเณร 2 รูป คือ สุขสามเณร และสุมนสามเณร ซึ่งทั้ง 2 รูปถึงแม้จะมีอายุเพียง 7 ปี แต่ก็เป็นผู้สอนง่าย มีความเพียรในการฝึกฝนตนอย่างยิ่งยวดจนได้บรรลุพระอรหันต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคคลแม้เป็นเด็ก แต่หากปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล้ว ตลอดจนมีความพากเพียร คือพยายามอยู่ ย่อมได้บรรลุมรรคผลในที่สุด

Time index

[02:54] ธรรมบทแปล เรื่อง สุขสามเณร ภาคที่ 5 เรื่องที่ 117

[31:36] สุขสามเณรฝึกตน   

[35:31] สุขสามเณรบรรลุพระอรหัต               

[43:30] ธรรมบทแปล เรื่อง สุมนสามเณร เรื่องที่ 263

[56:03] พระยานาคแพ้สามเณร               

[60:10] พระศาสดาทรงทำคุณของสามเณรให้ปรากฏ               

[65:31] อายุน้อยก็เก่งได้  


อ่าน “เรื่อง สุขสามเณร [๑๑๗]”  อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ทัณฑวรรคที่ ๑๐
อ่าน “เรื่อง สุมนสามเณร [๒๖๓]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่ ๒๕