พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค "ปายาสิราชัญญสูตร"

คลังพระสูตรในวันนี้ เสนอเรื่องของพระเจ้าปายาสิและท่านกุมารกัสสปะเป็นตอนที่ 2 ซึ่งพระเจ้าปายาสิก็ยังคงทำการค้นหาชีวะต่อไป โดยพระกุมารกัสสปะได้ยกอุปมาเรื่อง "เหล็กร้อน และ เหล็กเย็น" ขึ้นอธิบายแก่พระเจ้าปายาสิ แต่ไม่ว่าพระกุมารกัสสปะอธิบายอย่างไร พระเจ้าปายาสิก็ไม่ยอมละทิฐิ

Time index

[04:17]  ปายาสิราชัญญสูตร (ต่อ)  

[10:46]  พระกุมารกัสสปะยกอุปมาด้วยเหล็กร้อน และ เหล็กเย็น

[13:16]  ค้นหาชีวะที่ออกจากร่างโจร

[40:11]  พระเจ้าปายาสิไม่ยอมสละทิฐิ เพราะกลัวถูกหาว่าโง่

[52:19]  สรุปย่อเนื้อหาของพระสูตร 


อ่าน "ปายาสิราชัญญสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "ปายาสิราชัญญสูตร 1" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562