ถ้าเมื่อถึงวันหนึ่งที่เรามีลาภ มียศ มีตำแหน่ง มีเงินทอง มีประสบการณ์ เก่งขึ้น มีลูกน้อง มีคนนับหน้าถือตา แล้วเราจะยังเป็นคนดีอยู่ได้หรือไม่…ซึ่งคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะจิตใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตอนแรกรักษาได้แต่พอเวลาผ่านไป มันเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนเป็นดีขึ้นได้ เปลี่ยนเป็นเลวลงได้

เราจะไม่เปลี่ยนเป็นคนไม่ดีต้องมีธรรม 6 อย่างนี้ เป็นเครื่องรักษาป้องกัน และบุคคลที่ทำได้ใน 6 อย่างนี้ จะเป็นคนที่น่านับถือบูชาอย่างยิ่ง เป็นบุคคลที่ควรยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างเป็นปูชนียบุคคลได้ เพราะกิเลสไม่เกิดขึ้นในใจของเขา ยังสามารถรักษาความดี รักษาอุดมการณ์ รักษาความบริสุทธิ์ในจิตได้

Time Index

[00:07] ปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบ โดยมีเครื่องอยู่คือ พรหมวิหาร

[14:02] พุทธภาษิต เรื่อง"ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของครู" มาใน ปฏิรูปสูตร

[16:58]เริ่มช่วง"ใต้ร่มโพธิบท" เกริ่นถึงเนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

[20:48] วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเราเปลี่ยนเป็นคนไม่ดี เมื่ออาสวัฏฐานิยธรรม 5 อย่างมีเกิดขึ้น ต้องมีธรรม 6 อย่างนี้ มาใน อาสวสูตร...ธรรม 6 อย่าง คือ สังวร , เสพ, อดทน, งดเว้น,บรรเทา (ละ กำจัด) และภาวนา (พัฒนา)

[29:03] สังวร คือ สำรวมอินทรีย์ทั้ง 6...รักษาช่องทางทั้ง 6 ด้วย "สติ" และผู้ที่สำรวมอินทรีย์จะทำให้มีศีล มีหิริและโอตัปปะได้

[32:38] เสพ ด้วยการพิจารณาแล้วจึงบริโภคในปัจจัยทั้ง 4ไม่เสพเพื่อเล่นและมัวเมา แต่กิเลสจะมาทั้ง2 ทาง คือ 1) ทางที่ให้เรากำหนัดยินดี 2) ทางที่ให้เราปฏิเสธหมดทุกอย่าง...ให้พิจารณาแล้วจึงบริโภค

[41:44] อดทน อดกลั้น ต่อความร้อน ความหนาว คำด่า คำว่า ทุกขเวทนาต่าง ๆ

[46:31] งดเว้น...งดเว้นจากที่อโคจร, ที่ที่ภิกษุไม่ควรไป, การคบเพื่อนไม่ดี

[49.25] การบรรเทา (ละ กำจัด)...การละมิจฉาสังกัปปะ

[50:43] ภาวนา คือ การพัฒนาจิตให้มีกำลังในการตัดสิ่งที่ไม่ดีได้ และจะสามารถพัฒนาโพชฌงค์ 7องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมให้เกิดขึ้นได้

[56:02] สรุป...บุคคลที่ทำได้ใน 6 ข้อนี้ กิเลสจะไม่เกิดขึ้นในใจ สามารถรักษาความดี รักษาอุดมการณ์ รักษาความบริสุทธิ์ในจิตได้


อ่าน "อาสวสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

ฟัง "อาสวัฏฐานิยธรรม ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562