ทั้งการเกิดและอริยมรรคมีองค์แปดต่างก็เป็น "สังขตธรรม" นั่นคือ เป็นธรรมที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้น มีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์  และเป็นของปรุงแต่งเหมือนกัน โดยที่การเกิดนั้นต้องอาศัยภพและทำให้เกิดความทุกข์หรือที่ตั้งของความยึดถือ ในขณะที่อริยมรรคมีองค์แปดต้องอาศัยศรัทธาและทำให้กำจัดหรือละความยึดถือได้ เป็นที่สงบระงับของสังขารทั้งหลาย

Time index

[02:51] ทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีก การมีความคิดที่ว่า "การไม่เกิด หมายถึง ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ หรือ การปฎิบัติตามมรรคแปดไปเรื่อยๆ จนละสังขาร หรือ ต้องไม่ยึดติดกับอะไรก็จะไม่มีการเกิด" ถูกต้องหรือไม่ อีกทั้งการไม่มาเกิดอีกคือ "นิพพาน" ใช่หรือไม่

[05:40] เข้าใจการเกิดให้ถูกต้อง(ปริญญา) เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ จะมีขึ้นหรือดับลงก็ได้เพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิด โดยทำความเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตตามอริยสัจสี่องค์รวมและปฏิบัติตนตามหลักของอริยมรรคมีองค์แปด

[11:33] เหตุของการเกิดคือ อวิชชา (เพราะอวิชชามีจึงมีการเกิด) ดังนั้นจึงต้องละเหตุของมันด้วยการดับอวิชชา ดับตัณหาอุปาทาน และละกิเลสจึงจะทำให้การเกิดดับไปได้

[16:51] อริยบุคคลหรือบุคคลอันประเสริฐ เป็นบุคคลที่สามารถรักษาศีลได้ ปฏิบัติสมาธิ จนเกิดขึ้นเป็นปัญญา ซึ่งแตกต่างจากปุถุชนหรือบุคคลที่ยังไม่มาตามทางของอริยมรรคมีองค์แปด

[24:04] ทำอย่างไรเพื่อให้มีวินัย​สำหรับการนั่งสมาธิทุกวัน วันละ​ 15 นาที​

[25:49] เมื่อมองเห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดี เช่น นอนมาก ทานจุ แต่เห็นประโยชน์ของการนั่งสมาธิ ให้ลงมือทำและฝึกปฏิบัติสมาธิทันทีด้วยจิตใจที่มีความเข้มแข็งและกำลังจิตที่แก่กล้า แล้วฝึกทำซ้ำ ทำย้ำ ทำบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัย มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสามารถทำได้เลยโดยอัตโนมัติ

[35:31] ธรรมะที่ต้องตั้งไว้คือ อิทธิบาทสี่ เพื่อกำจัดวงจรความคิดที่ว่า "ไม่มีทักษะจึงไม่ทำ เมื่อไม่ทำจึงไม่เกิดทักษะ แล้วจึงทำให้งานใดๆ ไม่อาจสำเร็จลงได้"