เป็นผู้รับฟังการตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น เป็นผู้ที่ว่าง่าย เป็นผู้ใคร่ในการศึกษา เป็นลักษณะเหมือนช้างหรือม้าอาชาไนยที่ว่า ตัวอื่นจะรับภาระหรือไม่ ฉันจะรับ

รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคตและเป็นปัจจุบัน เป็นภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ปราณีตก็ดี ไกลก็ดี ใกล้ก็ดี รูปทั้งปวงนี้ เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบความจริงเป็นอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา

Time index

[05:42] พระราหุลเป็นพระโอรสของพระพุทธเจ้า

[16:30] นี่คือเทวทูต5อย่าง

[20:15] พระเจ้าสุทโธทนะคอยฟังข่าวการบรรลุอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้า

[26:15] พระนางพิมพาสอนพระราหุลให้ขอสมบัติจากพระพุทธเจ้า

[29:20] พระพุทธเจ้าให้พระราหุลบวชเป็นสามเณรรูปแรก

[35:00] โอวาทที่ให้ไว้กับพระราหุล

[45:30] มีลักษณะเหมือนช้างหรือม้าอาชาไนย ทำการศึกษาว่า…

[47:00] ให้พระราหุลบริโภคอมตะธรรม


ฟัง "การบรรลุธรรมของพระราหุล"  ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562