คนตระหนี่จะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลย คนพาลแลย่อมไม่สรรเสริญทาน ส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทาน ด้วยเหตุนั้นนักปราชญ์จึงเป็นผู้มีสุขในโลกหน้า 

นิทานพรรณนาที่ยกมาในคราวนี้ 2 เรื่อง เป็นเรื่องของ ทาน โดยเรื่องแรกเป็นเรื่อง "อสทิสทาน" เป็นทานชนิดที่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเปรียบได้ อานิสงส์ของการทำทาน ทำให้เลิศด้วยลาภ ครั้งเมื่อในอดีตกาลพระนางมัลลิกาได้เป็นผู้จัดแจงทานชื่อว่า อสทิสทาน อันประกอบด้วย ทรัพย์ 14 โกฏิ ซึ่งพระราชาทรงบริจาคภายในวันเดียว พร้อมด้วยของ 4 อย่าง คือ เศตรฉัตร บัลลังค์สำหรับนั่ง เชิงบาตร และตั่งสำหรับพระศาสดา ซึ่งเป็นของที่หาค่าไม่ได้ ถวายแด่พระพุทธเจ้า อสทิสทานนี้ มีแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยสตรีเท่านั้นเป็นผู้จัดแจงทาน ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่อง "พระสุธรรมเถระ" ..จิตตคฤหบดีเป็นอุบาสกผู้มีศรัทธา เลื่อมใส มีศีลสมบูรณ์ ได้ถวายสวนเป็นสังฆาราม บรรลุอนาคามี และได้บำเพ็ญกุศลอย่างมาก จึงมีลาภสักการะมากมายเกิดขึ้นแก่ท่าน ไม่ว่าจะไปในที่แห่งใด 

 

  

Time index

[02:51] ธรรมบทแปล เรื่อง อสทิสทาน ภาคที่ 6 เรื่องที่ 146

[06:50] พระนางมัลลิกาทรงจัดแจงทาน

[20:09] คนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้

[24:55] ธรรมบทแปล เรื่อง พระสุธรรมเถระ ภาคที่ 3 เรื่องที่ 58

[42:46] พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต

[54:49] บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี


อ่าน "ธรรมบทแปล เรื่อง อสทิสทาน" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โลกวรรคที่ ๑๓

อ่าน "ธรรมบทแปล เรื่อง พระสุธรรมเถระ" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕