พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

พระเจ้าปายาสิผู้มีทิฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เชื่อว่าโลกอื่นไม่มี ชีวะไม่มี แต่ภายหลังก็สามารถละทิ้งทิฐิที่ไม่ถูกต้องลงได้

Time index

[03:20] เริ่มต้นปายาสิราชัญญสูตร 

[08:50] พระเจ้าปายาสิเข้าพบพระกุมารกัสสปะ

[09:57] พระเจ้าปายาสิแสดงทัศนะของตนเกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้า กรรมดี กรรมชั่วไม่มี

[20:10] อานิสงส์ของกุศลกรรมบถ 10 

[30:46] อานิสงส์ของศีล 5

[42:32] การค้นหาชีวะจากโจร

[44:21] อธิบายเนื้อหาใน "ปายาสิราชัญยสูตร ตอนต้น" 


อ่าน “ปายาสิราชัญสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค