ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 21 พระสีวลี และ พระวักกลิ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 207-208)

ประวัติความเป็นมา บุพกรรมในชาติก่อน และการตั้งความปรารถนาไว้

ลาภ คือ การได้นั้น การได้ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการได้ที่เลิศ  เป็นการได้ที่ประเสริฐ การได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆ ก็ไม่ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า ต่อเมื่อได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้า เห็นถึงหัวใจจริง ๆ ไม่ใช่แค่จำได้เท่านั้น

Time index

[05:22] พระสีวลี เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก  

[35:11] พระวักกลิ เอตทัคคะในทางผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา (ศรัทธาวิมุตติ)