นิทานพรรณนาที่ยกมาในคราวนี้กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน ได้ปรารภเรื่องสามเณรน้อย 4 รูป ประกอบด้วยสังกิจจสามเณร, บัณฑิตสามเณร, โสปากสามเณร และเรวตสามเณร ที่ทั้งหมดอายุเพียง 7 ขวบเท่านั้น แต่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ

Time index

[07:12] ธรรมบทแปลเรื่องสามเณร – นางพราหมณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อย

[09:52] แม้อัครสาวกทั้ง 2 ก็ไม่เป็นที่พอใจแก่นางพราหมณ์

[11:53] ท้าวสักกะปลอมตัวมาทรมานนางพราหมณี

[15:25] พวกสามเณร เล่าเรื่องที่ถูกทรมาน – บ้าน 5 ช่อง

[23:15] เรื่อง “สามเณรสังกิจจ”


อ่าน “เรื่องสามเณร [๒๘๖]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖

อ่าน “เรื่องสังกิจจสามเณร [๘๙]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สหัสสวรรคที่ ๘