คลังพระสูตร ในคราวนี้เสนอเรื่องอริยสัจ 4 ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และจะดับทุกข์ได้ เราก็ต้องอาศัยมรรค 8

ความทุกข์เกิดขึ้นมาต้องอาศัยเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเมื่ออาศัยเหตุปัจจัยเกิดแสดงว่ามันไม่ได้เป็นตัวของมันเอง เป็นความไม่คงที่ เป็นทุกข์ เพราะทนอยู่ได้ยากในสภาวะใดสภาวะหนึ่ง และเราจะเข้าใจทั้งหมดนี้และออกจากทุกข์ได้ เราต้องมี “สมาธิ”

Time index

[06:24] อริยสัจ ๔ ที่ทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานสูตร

[18:19] แจกแจงเรื่องอริยสัจที่ทำให้เกิดทุกข์

[22:12] ความจริงอันประเสริฐที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์

[25:08] แจกแจงหนทางแห่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์

[33:48] เหตุปัจจัยที่ก้าวลงสู่กองทุกข์ (ปฏิจจสมุปบาท) และเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการดับทุกข์

[40:36] ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่างเรื่องทุกข์