ยก อาสีวิสสูตร ขึ้นมาอธิบาย เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ 4 โดยย่อ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้การอุปมาอุปไมยไล่มาตั้งแต่ในเรื่องของขันธ์ 5 (ทุกข์), นันทิราคะ (สมุทัย), อริยมรรคมีองค์ 8 (มรรค) และ ฝั่งโน้นคือนิพพาน (นิโรธ)

เรื่องราวเหล่านี้ ให้เราฟังซ้ำฟังย้ำ พิจารณาใคร่ครวญให้ขึ้นใจในอุปมาอุปไมยเปรียบกับข้อธรรมต่าง ๆ

และจะเห็นถึงความงดงามในเบื้องต้น งดงามในท่ามกลาง งดงามในที่สุดลงรอบ นี้จึงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้อย่างดีแล้ว

Time Index

[0:52] เริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการตั้งสติขึ้นอยู่กับลมหายใจ พิจารณาเข้ามาในกายอันประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เพื่อปล่อยวางความยึดถือในกายนี้ด้วยกำลังปัญญาที่เราเห็นตามความเป็นจริง

[14:33] พุทธภาษิต เรื่อง “เหตุที่กล้าบันลือสีหนาท” (สีหสูตรที่ 2 (๔๕๑))

[17:50] ใต้ร่มโพธิบท ในเรื่อง อาสีวิสสูตร

[31:26] อธิบาย ธาตุ 4 / งูพิษ

[37:22] ขันธ์ 5 / เพชฌฆาต

[39:46] นันทิราคะ (กำหนัดไปด้วยอำนาจความเพลิน) / เพชฌฆาตคนที่ 6

[46:38] อายตนะภายใน / บ้านร้าง, อายตนะภายนอก / โจร

[55:03] โอฆะ 4 / ภัยในห้วงน้ำใหญ่

[58:02] แพ / อริยมรรคมีองค์ 8, ด้วยมือและเท้า / ความเพียร

[59:04] สรุป ยก อาสีวิสสูตร ขึ้นมา เพื่ออธิบาย โดยใช้การอุปมาอุปไมยให้เข้าใจในเรื่องอริยสัจ 4 อย่างสั้น กระชับ เข้าใจง่าย


อ่าน “สีหสูตรที่ ๒” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

อ่าน “อาสีวิสวรรคที่ ๔ อาสีวิสสูตร” พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

ฟัง “ภัยจากคลื่นและจระเข้” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “คำพุทธ: จาตุมสูตร เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง” ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฟัง “อย่าทำให้พระพุทธเจ้าลำบากเพราะเหตุแห่งธรรม” ออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557