พุทโธมีอยู่ ให้รวมกันมาอยู่ที่ใจให้ได้ ในใจมีความสำคัญ จะให้มีพุทโธเกิดขึ้นในใจ ต้องอาศัยสติ สติจะมีวิมุตติเป็นที่แล่นไปสู่ วิมุติคือความพ้น นี่คือตื่นแล้ว ตื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราว ทำอยู่เรื่อย ๆ ก็จะมีนิพพานเป็นที่แล่นไปสู่

เจริญพุทธานุสสติ ระลึกถึงท่านเป็นธงเอาไว้ ให้จิตใจของเรามียอดธงตั้งขึ้น เจริญสมถะวิปัสสนา พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองไป ตามเส้นทางที่ท่านเดินมา เราเดินไปตามทางนั้น ไม่เว้นระยะห่าง เราไปได้แน่นอน

Time index

2.03มีสติด้วย”พุทโธ” 7.46เจริญสมถะด้วยการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยเริ่มจากพุทโธ 14.25ในใจให้มียอดธง คือ พุทโธ 18.29เจริญวิปัสสนาด้วยพุทโธ คือ การตื่นจากความไม่ประมาท ความมัวเมาในชีวิต การเตือน และการตื่น 36.50ผู้ที่ 80 ปี ก็ยังอยู่ผาสุก 49.57พุทโธอยู่ในทุกสิ่ง รวมให้อยู่ในใจด้วยสติ เดินตามทางท่าน จะได้ชื่อว่าไม่ไกลจากพระพุทธเจ้า