ชีวิตนี้จะทำอะไร ต้องทำสักอย่างหนึ่งก่อนสู้ให้เต็มที่ด้วยมรรค 8 ด้วยความเพียรที่ไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้น เป็นองค์ประกอบอันแรก ที่สามารถทำจิตให้เป็นอารมณ์อันเดียว เป็นจิตของคนที่จะรู้ว่าชีวิตนี้ต้องทำอันนี้ แจ่มแจ้งขึ้นมา จิตเขาจะต้องมีองค์ประกอบ 7 อย่าง ที่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งคือ สัมมาสมาธิ

ฟังเรื่องราวอะไรต่าง ๆ มามาก ทางเลือกมีเยอะจะรู้ว่าเราควรทำอันนี้ ตัวเราเองเท่านั้นแหละที่จะตอบตัวเราเองได้ จะตอบได้ด้วยสัมมาสมาธิ ถ้าหนทางที่ทำตามตลอดนี้ไป แล้วเราสามารถรักษามรรค 8 ไปได้ เส้นทางนั้น คือ ถูกต้องเลย

Time Index

[04:25] เรียนจบแล้ว จะทำอะไรดี

[07:34] พุทธภาษิต “ทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหม” (พาเวรุชาดก)

[09:14] ทำงานตามที่เรียน ทำที่ที่มีโอกาสหรือทำที่ตัวเองชอบ

[11:52] แนะแนวคือพยับแดด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เป็นภาพลวงตา

[26:51] ยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าไม่รู้มากขึ้น รู้เท่าไหร่ เมื่อไหร่ถึงจะพอ

[31:10] ตรงไหนถึงจะจบ วนไปเรื่อย

[40:06] ทำดีที่สุดจะไปได้

[45:45] ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียว

[49:31] จะทำสัมมาสมาธิไม่ได้ ถ้าอ่อนแอ ขี้เกียจ มุทะลุดุดัน ด่า ไม่พอใจคนนั้นและว่าอันนี้

[51:42] วิธีการที่จะหาตัวเองให้พบ

[56:12] หลักการนี้ นำไปใช้ได้ ไม่ใช่แค่บัณฑิตจบใหม่ สามารถนำมาปรับใช้ในทุกเรื่อง บางคนเป็น midlife crisis จะทำอย่างไรกับชีวิตต่อไป ถ้าเราปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินชีวิต ให้มีเมตตา มีความอดทน มีสัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะ อยู่ในชีวิตการงาน จิตใจจะเปิดโล่งขึ้นมา มีความสว่างแจ่มใส จะรู้ว่า ชั้นทำต่อไปก็ได้ ไม่มีปัญหา หรือจะเปลี่ยนที่ ไปทำอย่างนั้นก็ได้ รู้ได้ไม่ต้องให้ใครมาบอก ว่าอันนี้คือดี อันนี้คือไม่ดี ดีหรือไม่ดีนั้น คือดูตามทางมรรคแปดนั่นเอง


ฟัง "เอนทรานซ์ ไม่ใช่ที่สุดของชีวิต" ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562