ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 20 พระกังขาเรวตะเถระ พระโสณโกฬิวิสเถระ และพระโสณกุฏิกัณณเถระ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 204-206)

Time index

[04:44] พระกังขาเรวตะ เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ

[15:57] พระโสณโกฬิวิสะ เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร

[37:18] พระโสณกุฏิกัณณะ เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ