พึงเอาชนะความโกรธ ด้วยการไม่โกรธ ในช่วงนิทานพรรณนานี้นำเสนอเรื่องของ “นางอุตตรา” ผู้เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ

ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของ “นางสิริมา” ซึ่งเป็นหญิงแพศยาในกรุงราชคฤห์ ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในความงาม ซึ่งสุดท้ายก็ได้บรรลุโสดาบัน โดยที่เรื่องของนางอุตตราและนางสิริมามีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงได้นำเสนอในสัปดาห์นี้

พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลวไหล ด้วยคำจริง - จากนิทานธรรมบท “เรื่องนางอุตตรา”

พระศาสดาจึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชน ในกาลก่อน ชนทั้งหลายในพระนครนี้แล ให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้ว ได้ (อภิรมย์) วันหนึ่ง บัดนี้ แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆ ก็ไม่มี, รูปเห็นปานนี้ ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้ว ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูร" - จากนิทานธรรมบท “เรื่องนางสิริมา”

 

Time Index

[02:37] นิทานธรรมบทเรื่องของนางอุตตราผู้ชนะความโกรธ

[22:57] นางอุตตราได้โอกาสทำบุญ

[25:16] นางสิริมาเอาเนยใสเดือดราดรดนางอุตตราด้วยความหึง

[28:17] นางสิริมาขอโทษนางอุตตรา

[37:46] นิทานธรรมบท เรื่อง “นางสิริมา”

[49:42] ศพของนางผู้เลอโฉม กลับหาค่าไม่ได้


อ่าน "เรื่องอุตตราอุบาสิกา [๑๗๖]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท โกธวรรคที่ ๑๗

อ่าน "เรื่องนางสิริมา [๑๑๙]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคที่ ๑๑

ฟัง "ผู้มีขันติย่อมฆ่าความโกรธได้" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "กิเลสคือธุลี" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "โกธนาสูตร โทษของความโกรธ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "คำพุทธ: ธนัญชานีสูตร – บุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศก" ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557