ภิกษุทั้งหลาย ถ้าธรรมชาติ ๓ อย่างนี้ ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซร้ ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก

ธรรมชาติ ๓ อย่าง นั้นคือ ความเกิด ความแก่ และความตาย

Time Index

[00:56] ธรรมชาติ 3 ประการที่ทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลก

[07:21] มหาปุริสลักขณะ 32 ประการ

[15:15] ทรงออกผนวช และบำเพ็ญทุกรกิริยา

[21:50] หนทางแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

[24:00] การตั้งความเพียรอันไม่ถอยกลับ และพระมหาสุบิน 5 อย่าง

[42:46] ช่วงเวลาใกล้การปรินิพพาน

[46:51] พรรษาสุดท้ายของพระพุทธเจ้า และการอาพาธของพระองค์

[53:00] การเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน