เนื่องในช่วงสัปดาห์ของวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการน้อมมาระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงยกเรื่องของพระองค์ขึ้นมาพูดคุยกันในเรื่องการประสูติ: ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ, ก่อนการตรัสรู้: มหาสุบิน 5 อย่าง และก่อนการปรินิพพาน: ถูปารหบุคคล 4 จำพวก

ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ เกิดจากสร้างเหตุเช่นนั้นๆ จึงได้ผลเช่นนี้ ๆ

การตีความความฝันของพระพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้

บุคคล 4 จำพวกที่ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกถึง ให้เกิดความเสื่อมใสศรัทธา

หัวข้อที่ยกมาพูดคุย ไม่ใช่เป็นไปในเรื่องของความงมงาย แต่ให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้อง เข้าใจเรื่องของกรรม ตั้งมั่นอยู่ในความดีความงาม ชีวิตที่มีศึกษาธรรมะนั้นจะเป็นประโยชน์มาก

Time Index

[0:43] เริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการตั้งสติขึ้น ทำจิตใจของเราให้น้อมมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า มีการเจริญพุทธานุสสติอยู่

[14:10] พุทธภาษิต เรื่อง “ทรงเป็นพระธรรมราชา” (พาเวรุชาดก (๖๕๖))

[17:25] ใต้ร่มโพธิบท ในเรื่องการประสูติ: ลักษณะมหาบุรุษ 32, ก่อนการตรัสรู้: มหาสุบิน 5 และก่อนการปรินิพพาน: ถูปารหบุคคล 4

[20:14] มหาบุรุษ 32 ประการ

[47:02] มหาสุบิน 5

[50:20] ถูปารหบุคคล 4 จำพวก

[53:16] สรุป อย่าไปเชื่อเรื่องงมงาย แต่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นเหตุเป็นผล เข้าใจเรื่องของกรรม จึงมั่นสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น


อ่าน "พาเวรุชาดก (๖๕๖)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

อ่าน "ลักขณสูตร (๓๐)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

อ่าน "ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง "พึงเจริญ“พุทธานุสสติ”นี้เถิด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ฟัง "อิ ติ ปิ – เพราะเหตุอย่างนี้ๆ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561