ถ้าเจ็บแล้วไม่จบ อย่าเจ็บฟรี แต่เจ็บแล้วจบ นี่คือเจ็บฉลาดป่วยกายอย่าให้ป่วยใจคนที่ไม่ได้ป่วยกาย แต่มีโรคทางใจกลุ้มรุม โกรธอยู่เรื่อย มีเชื้อโรคในใจคือโทสะ เผาให้เร้าร้อนอยากให้เป็นตามที่หวัง เพ่งเล็ง คือราคะ เป็นโรคที่ทำให้เกิดความกระหาย ส่วนโมหะ ทำให้มึนมืดตันไปทุกทิศทุกทาง ไม่รู้จะไปทางไหน

ถ้ามีการระลึกถึงศีล พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นโสตาปัตติยังคะ 4 การเจ็บป่วยครั้งนี้จะเป็นบุญกุศลอย่างมาก เป็นเครื่องทำให้เกิดปัญญา เป็นทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อม ไปสู่นิพพานได้ เป็นช่องเป็นทางออกแล้ว

Time Index

[02:11] สาววัย 37 ปี ป่วยมะเร็งเต้านมขั้นที่ 4 ตัดเต้านมออกทั้ง 2 ข้าง เจ็บกายแล้ว ยังทุกข์ใจ สามีไล่ให้มาอยู่บ้านแม่ หายแล้วค่อยกลับมาอยู่ด้วยกัน ตอนนี้มีน้องสาวดูแล ทำให้เขามีปากเสียงกับสามี ๆ เลยหนีไปอยู่ที่อื่น ไหนจะค่าใช้จ่ายรักษาตัวเอง ยังมีแม่ที่อายุ 60 กว่าและลูกอีก 2 คน

[12:31] เหตุของเวทนา ไม่ใช่แค่กรรมเก่า

[14:25] เหตุของคนที่พยาบาลได้ง่าย 5 อย่าง

[23:14] ไม่ได้เกิดกับเราคนเดียว

[33:08] ความเจ็บไข้ เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้

[35:44] ร่างกายเป็นอนัตตา สั่งความเจ็บไม่ได้ มันไม่เชื่อฟัง!

[40:25] อย่าป่วยใจ เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นตัวเราของเรา

[43:23] อย่าหวังหายได้ มันเป็นตัณหา จิตใจยิ่งป่วยหนัก กายบางที พึ่งไม่ได้ เป็นธรรมดา เป็นอนัตตา เป็นของรังโรค

[49:47] โสตาปัตติยังคะ 4

[52:24] ป่วยอย่างมาก จบกันได้แค่ที่ตาย แต่ตายแล้วจะจบไหม ถ้าตายแล้วยังจะต้องไปเกิดใหม่อีก แล้วต้องมาเจ็บอีก นั่นคือเจ็บแล้วไม่จบ

[53:17] ความทุกข์เกิดขึ้น ให้ฉลาดมอง ฉลาดเห็น เข้าใจความเป็นสภาวะในกาย ถ้ายังยึดถือ นั่นคือ ป่วยกายด้วย ป่วยใจด้วย สิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ปรุงแต่งมาตามเหตุตามปัจจัย มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เห็นตามความเป็นจริง ใจก็ไม่ป่วยด้วย นอนคืนนี้ ให้ระลึกถึงความดี จิตใจอยู่ในโสตาปัตติยังคะ 4 เราจะสบายใจ กายจะเป็นยังไงก็ตามเหตุปัจจัย ถ้าเห็นตามจริงในข้อนี้ อะไรก็ห้ามไม่อยู่ มีนิพพานไปที่ไปสู่แน่นอน


อ่าน "เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ [๓๐]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท จิตตวรรคที่ ๓

อ่าน "เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๕ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒

อ่าน "ธัมมุทเทส ๔" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

ฟัง "ดูแลคนป่วยด้วยธรรมะ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

ฟัง "เห็นอนัตตามาในกายด้วยมรรค" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562