ช่วงนิทานพรรณนาขอนำเสนอเรื่องของภิกษุ 2 รูป คือท่านพระเรวตะ เอตทัคคะในการอยู่ป่าซึ่งท่านเป็นน้องชายท่านพระสารีบุตร ส่วนอีกท่านคือ พระสุภูติ

เรวตกุมารน้องชายของพระสารีบุตรผู้มีอายุ 7 ขวบ ได้หนีจากการแต่งงานไปบวชเป็นสามเณร แต่เกรงว่าญาติจะมาตามตัวกลับไป จึงเรียนกัมมัฏฐานจนบรรลุพระอรหันต์ แล้วถือบาตรแลจีวร เที่ยวจาริกไปถึงป่าไม้สะแก… ที่อยู่ของพระเรวตเถระ เป็นป่ารกด้วยไม้สะแก บางพวกกล่าวว่า เป็นสถานที่รื่นรมย์ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด เป็นบ้านก็ตาม เป็นป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม, ที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมย์

ในสุภูติสูตร ปรารภท่านพระสุภูติซึ่งเป็นน้องชายท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธา

Time Index

[03:26] ธรรมบทแปลเรื่อง ขทิรวนิยเรวตะเถระ - พระสารีบุตรชวนพี่น้องบวช

[05:55] บิดามารดาให้เรวตะแต่งงาน

[09:15] เรวตะออกบวช

[11:53] สามเณรเรวตะบรรลุอรหันต์

[18:34] นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะ

[24:25] บุพกรรมของท่านพระสีวลี

[37:24] สุภูติสูตร


อ่าน "เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ [๗๙]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อรหันตวรรคที่ ๗

อ่าน "สุภูติสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

ฟัง "อรณวิภังคสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562