สถานการณ์ที่มีการแข่งขัน จะจัดการความเครียดอย่างไรชีวิตไม่ได้จบแค่นี้ ไม่ได้มีทางเดียว ถ้าไม่รู้ว่าต้องการอะไร ก็จะตกไปอยู่ในความต้องการของคนอื่น ถ้าไม่มีแผนในชีวิต ก็ต้องไปตกอยู่ในแผนของคนอื่นจะรู้ว่าต้องการอะไร คือทำจิตให้เป็นสมาธิ แล้วแยกสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ เหตุและผล ความอยากกับสิ่งที่เป็น

จะสมหวังหรือไม่สมหวัง ให้ร้กษาจิตใจ วาจา ความคิดนึกให้ดี ให้มีสติ ทำสิ่งที่ควรทำ คือ อยู่ตามมรรค 8ปฏิบัติไปอย่างนี้ ชีวิตมันจะคลี่คลาย มีทางไปได้ เปิดโล่ง ไม่ตัน ทางที่ไปตามมรรค 8 นี้ ความทุกข์ในทุกขั้นตอนชีวิต จะลดลง ความสุขในการดำเนินชีวิตจะมีขึ้นได้

Time Index

[03:02] ครอบครัวอยากให้เรียนหมอ แต่สอบไม่ติด แม่เสียใจและจะให้สอบใหม่ปีหน้า

[09:08] พุทธภาษิตเรื่อง “ทรงบรรลุวิชชา พ้นจากอวิชชา”

[13:05] บางทีคนรอบข้างมีปัญหามากกว่าคนที่สอบ

[15:36] 3 วัย ช่วงต้น ช่วงกลางและช่วงปลาย

[17:55] ทางเลือกที่ 1 จมอยู่ในกองทุกข์

[20:33] ทางเลือกที่ 2 ที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยกาม

[25:33] เก็บเป็นปม ชีวิตไม่ได้จบแค่นี้

[30:24] แยกแยะ 3 อย่าง

[37:31] การปลูกฝังความเป็นสภาวะ คือ เอาความอยากไปแพร่ในสิ่งต่าง ๆ เอาความทุกข์ไปใส่ให้เขา เหมือนเป็นบาป พอไม่ได้ ก็เหมือนตีตราบาป เหมือนเป็นรอยแผลในชีวิตเขา เหมือนรอยกรีดรอยสลักลงบนหิน มันลบออกยาก

[38:33] ตัวอย่างสิ่งที่คิดสิ่งที่พูด ที่ควรทำ/ไม่ควรทำ

[44:04] ถ้าเราไม่รู้ว่า เราต้องการอะไร เราจะตกไปอยู่ในความต้องการของคนอื่น

[49:09] กลับมาที่จุดเริ่มต้น ด้วยการสร้างเหตุปัจจัย แยกแยะเหตุจากผล สิ่งที่ควรทำกับไม่ควรทำ สิ่งที่เป็นความอยากกับสิ่งที่ได้ออกจากกัน จะแยกได้ด้วยการตั้งสติเอาไว้ เมื่อจิตมีอารมณ์อันเดียว จะมีความแจ่มแจ้ง เป็นเหมือนไฟฉายส่องชี้ทาง ไปทางนี้ไม่ได้ ก็ไปทางอื่นหรือจะรอ มันไปได้