เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ในระหว่างวันที่ 3-6 พ.ค. 62 จึงเป็นช่วงเวลาภาคพิเศษที่ได้หยิบยกเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหมวดธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกครองขึ้นมา

“อปริหานิยธรรม 7” คือ ข้อปฏิบัติหรือธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อม ซึ่งมีหลายนัยยะ แต่ที่ได้ยกมานี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะการการปกครองบ้านเมืองตามหลักอปริหานิยธรรมของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี แคว้นวัชชี เป็น “ราชอปริหานิยธรรม” ที่เมื่อประพฤติปฏิบัติตามแล้วจะทำให้เกิดความไม่เสื่อม เป็นธรรมะที่จะทำให้มีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน เป็นธรรมะที่จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองท่าเดียว

หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองของเหล่าากษัตริย์ลิจฉวี แคว้นวัชชี ประพฤติปฏิบัติกัน่ มีดังนี้

1. มีการหมั่นประชุมกันอยู่เนืองนิตย์ มีการประชุมกันอยู่มากพอ ทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างดี (การข่าวดี ก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา)

2. มีความพร้อมเพรียงกัน มีความสามัคคีกัน ในการที่จะทำกิจต่าง ๆ เช่น เมื่อมีการตีกลองเรียกประชุม ทุกคนก็มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันเริ่มประชุม และก็มีความพร้อมเพียงกันเลิกประชุม เรื่องอะไรที่จะไม่ได้ข้อยุติ ยังไม่หลีกหนีไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุป เข้าใจรับหน้าที่รับภาระกัน คุยแต่เรื่องที่มีสาระ เรื่องที่จะมีข้อยุติ และยังมีความสามัคคีกันมีความพร้อมเพียงกันในกิจการงานส่วนรวมต่าง ๆ

3. การที่ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว ปฏิบัติหมั่นอยู่ในหลักธรรมของชาววัชชีตามที่บัญญัติไว้ในครั้งก่อน ๆ

4. มีการสักการะนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ในแว่นแคว้นวัชชี สำคัญว่าถ้อยคำเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อพวกเยาวชนไม่ได้แต่จะเล่นมัวเมาในการละเล่นต่าง ๆ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการรบอยู่แล้วจากการใช้ธนู มีความอ่อนโน้มเข้าผู้หลักผู้ใหญ่สักการะผู้ใหญ่ รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ รับฟังคำของท่าน สิ่งนี้ควรทำไม่ควรทำ เป็นลักษณะที่มีปัญญา

5. เวลาที่มีภารกิจใด ๆ ถูกส่งออกไปตามประเทศชายแดนที่มีความไม่สงบใด ๆ เกิดขึ้น คนที่อยู่ในเรือนนั้น เพื่อนบ้าน กษัตริย์อื่น ๆ เขาก็ช่วยกันรักษา ไม่ทอดทิ้งให้ลูกเมียต้องได้รับการเบียดเบียนได้รับการพลัดพราก ของผู้ที่ออกไปรบนั้น มีการรักษาหลังบ้านไว้อย่างดี

6. มีการสักการะบูชาเจดียสถานของชาววัชชี ซึ่งทำให้เหล่าเทพยดาทำการอารักขา ทำการช่วยเหลือในวิสัยที่เทพจะทำได้ เพราะว่าเจ้าลิจฉวี ชาววัชชีเหล่านี้ได้มีการบูชากันตามที่ควร คือที่เรียกว่า “เทวตาพลี” มีการบูชายัญ ความเห็นที่ว่ายัญที่บูชาแล้วมีผล อันเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่

7. มีการคุ้มครองรักษาโดยธรรมให้กับเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลาย เหล่าสมณะที่อยู่ในแว่นแคว้น หรือที่ถ้ายังไม่มาหรือมาแล้วก็ให้มีความอยู่เป็นสุข มีที่ทางสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ขวนขวายอยู่สงบ ไม่ได้ไปมีการรบกวนมีการอุปฐากอุปถัมภ์ด้วยอาหารด้วยน้ำ มีการไปฟังธรรมอยู่เรื่อย ๆ

ประเทศชาติบ้านเมืองจะให้ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง จะไม่ให้เสื่อมไปได้ เราต้องมีความสามัคคีกัน มีความสามัคคีกันด้วยเหตุทั้ง 7 ข้อนี้ สามารถป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะมาจากภายนอกได้ จะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองท่าเดียว

Time Index

[02:00] เริ่มด้วยการทำจิตให้สงบ ฝึกปฏิบัติสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ฝึกตั้งสติ ให้มาระลึกรู้ถึงลมหายใจอยู่ ณ ตำแหน่งเดียว

[06:02] แยกแยะความคิดนึกที่เป็นเรื่องอกุศลและกุศล...เมื่อเราคิดนึกตริตรึกไปในทางไหนมาก จิตเราก็น้อมไปในทางนั้น จิตเราน้อมไปในในทางไหน สิ่งนั้นมันก็เข้ามากลุ้มรุมห่อหุ้มจิตของเรา มีอำนาจเหนือจิตของเราได้

[12:02] จิตของเราจะไปทางกุศลได้ก็ด้วยรู้จักที่จะมีสติสัมปชัญญะ แบ่งสิ่งดีและไม่ได้ออก แล้วให้พิจารณาเห็นโทษในสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ เหล่านั้น เราจะละได้ พิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่ดี ๆ ต่าง ๆ เหล่านั้น เราก็จะทำให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้

[12:48] เจริญเมตตา

[15:50] พุทธภาษิต เรื่อง “ทรงมีจิตเป็นสมาธิดี” (ติกรรณสูตร)

[18:20] ใต้ร่มโพธิบท เรื่องของ “ราชอปริหานิยธรรม” เป็นข้อปฏิบัติหรือคุณธรรมในการปกครองชาติบ้านเมือง

[18:39] อะไรคือชาติ

[20:39] สมมุติขึ้นมาก็เพื่อเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เข้าใจตรงกัน

[24:57] วิธีรักษาเหตุปัจจัยให้มันดีอยู่ตลอดได้ ให้มันเกิดมีผลสืบเนื่องต่อไป เราจึงจะต้องมีอันธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อม

[25:08] ยกตัวอย่างเหล่ากษัตริย์ลิจฉวีเป็นผู้ปกครอง แคว้นวัชชี ที่ดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติหรือธรรมที่เรียกว่า “อปริหานิยธรรม” ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองมีแต่ความเจริญ ไม่เสื่อม

[29:05] อธิบายรายละเอียดข้อปฏิบัติทั้ง 7 ข้อ

[42:05] ความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดจากการดำรงอยู่ใน “ราชอปริหานิยธรรม” สามารถป้องกันภัยที่จะมาจากภายนอกได้

[44:10] แต่ความเสื่อมจะมีได้ เกิดขึ้นจากภัยภายใน ด้วยการยุแยงทำให้แตกกัน ทำให้ไม่ไว้ใจกัน

[52:30] สรุป จะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างต่อเนื่องได้ ก็ด้วยการดำรงอยู่ในธรรมอันเป็นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่อม คือ อปริหานิยธรรม


อ่าน "ติกรรณสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "ราชอปริหานิยธมฺมวณฺณนา" อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร

ฟัง "ราชอปริหานิยธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561