ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 18 พระมหากัปปินะ (พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 12: อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต เอตทัคควรรค ข้อที่ 231)

เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.) ได้จัดให้มีรายการพิเศษขึ้นในช่วงวันที่ 3-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   จึงได้หยิบยกเอาเรื่องราวของ "พระมหากัปปินะ" ผู้เป็นเอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ ขึ้นมาพูดคุย

เนื่องจากท่านเคยเป็นกษัตริย์ก่อนที่จะมาบวช ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยศรัทธา เมื่อได้ยินว่ามี พุทโธ ธัมโม สังโฆ อุบัติขึ้นแล้ว ก็รีบสละราชสมบัติ เดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอออกบวช

บทอิติปิโส จึงเป็นบทที่กษัติย์ทั้งหลาย นับมาตั้งแต่ พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปุกกุสสาติ พระมหากัปปินะ เป็นต้น ใช้เป็นที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ที่จะทำให้ตัวเองมีปีติสุขเกิดขึ้น และตั้งมั่นอยู่ในความดีได้

Time index

[00:01] เกริ่น

[05:00] เอตทัคควรรค ข้อที่ 231  เรื่อง พระมหากัปปินะ

[08:53] บุพกรรมที่ตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาติ 

[14:17] ปัจจุบันชาติ  

[21:30] เมื่อรู้ข่าวว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ อุบัติขึ้นแล้ว สละราชสมบัติออกบวช   

[34:50] พระนางอโนชาทราบข่าวจากพ่อค้าม้า จึงสละราชสมบัติตามมา 

[40:09] ฟังธรรมแล้ว บรรลุธรรม

[42:01] พระมหากัปปินะถูกโจทก์

[42:48] พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระมหากัปปินะว่า เป็น "ผู้เลิศในการกล่าวสอนแก่หมู่ภิกษุ"

[44:52] สรุป  


อ่าน "พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ"

ฟัง "กัปปินสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "พระมหากัปปินะผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "คำพุทธ-พระมหากัปปินะ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟัง "พระมหากัปปินะผู้เป็นเลิศในการให้โอวาทภิกษุ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558