ความเดิมจากตอนที่แล้ว คือ นายพรานยอมปล่อยพญาหงส์

ในตอนที่ 2 นี้ เป็นตอนที่สุมุขะหงส์ได้ให้นายพรานพาไปพระราชา

ประโยชน์ทั้งปวงของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตร ย่อมให้สำเร็จความสุขความเจริญเหมือนพญาหงส์ธตรฐและสุมุขหงส์ สมบูรณ์ด้วยกัลยาณมิตร เกิดประโยชน์ให้สำเร็จความสุขความเจริญ กลับมายังหมู่ญาติ ฉะนั้น

Time Index

[06:56] สุมุขะหงส์เจรจาขอให้นายพรานพาไปเข้าเฝ้าพระราชา

[20:19] นายพราน หาบเอาหงส์ทั้ง 2 เข้าประตูพระราชวัง

[24:02] นายพรานขอให้พระราชรารับแต่พญาหงส์ธตรฐที่ติดบ่วงเพียงตัวเดียว ส่วนสุมุขะไม่ได้ติดบ่วงมาด้วย

[25:03] เขมกเนสาทได้สรรเสริญคุณของสุมุขะหงส์

[29:30] สุมุขะหงส์ทำให้พระราชาขวยเขินพระทัย

[35:34] พระราชาทรงปล่อยพญาหงส์ธตรฐออกจากกรง และพนักงานนำอาสนะมาให้หงส์ทั้ง 2

[47:09] พญาหงส์ธตรฐและสุมุขะหงส์บินกลับภูเขาจิตตกูฏ ท่ามกลางหมู่ญาติ


อ่าน "หังสชาดก"

อ่าน "มหาหังสชาดก"