ในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา แต่อาชญา ศาสตรา มันมีอยู่ในโลก ที่การกำหนดบทลงโทษ ใช้ทั้งอาชญาและใช้ศาสตรา ใช้กฎหมายบังคับให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย แต่นี้เป็นการแก้ไขป้องกันในระยะสั้น

ในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่จะใช้อาชญาหรือศาสตราในการลงโทษ แต่ใช้หลักที่ว่า สิ่งใดที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องของกรรม ผลของกรรม และการปฏิบัติตามทางมรรค 8 เป็นการแก้ไขป้องกันในระยะยาว

“หิริโอตตัปปะ” เป็นธรรมะที่ใช้คุ้มครองใจ ที่บุคคลจะเกิดความละอาย และความเกรงกลัวต่อบาป ต่อการกระทำไม่ดี ที่เมื่อเรากระทำแล้ว จะมีความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตน, มีความกลัวต่อการการติเตียนจากผู้อื่น, มีความกลัวต่ออาชญา และมีความกลัวต่อทุคติ

ความกลัวความละอายที่เกิดขึ้น จะทำให้เราจะสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวของเราเองได้โดยไม่ต้องไปถึงจุดที่ต้องใช้อาชญา ใช้ศาสตรา

คนที่มาปฏิบัติธรรมได้จะไม่ใช่ด้วยการบังคับ แต่เกิดจากการสมัครใจ เกิดจากหิริโตตัปปะที่มีอยู่ในใจ จึงสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

Time Index

[00:01] เริ่มการปฏิบัติด้วยการพิจารณาเข้ามาในกายของตนเอง ตั้งสติไว้ในกาย คือ กายคตาสติ เห็นกายโดยความเป็นจริง โดยเป็นของไม่เที่ยง โดยความเป็นอนัตตา จะมีความหน่าย มีความคลายกำหนัด ปล่อยวางได้ ละความยึดถือได้

[13:07] แผ่เมตตา

[16:00] พุทธภาษิต เรื่อง “การปรินิพพานทำให้มหาชนเดือนร้อน”

[19:54] ใต้ร่มโพธิบท เรื่อง “อาชญาและศาสตรา” เปรียบเทียบให้เห็นว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศาสตรา แต่อาชญา ศาสตรา มันมีอยู่ในโลก

[21:02] ความกลัวต่ออาชญา ความกลัวศาสตรา จึงไม่ทำบาป

[22:55] พุทธพจน์ “เทวทูตสูตร” (การสั่งลงโทษของพระราชา)

[29:33] ความกลัวต่อคำด่าว่าของคนอื่น

[30:00] ความกลัวต่อการติเตียนตน

[34:58] ความกลัวต่อนรก มหานรก

[48:22] หิริโตตัปปะ

[53:06] สรุป กรรมดีมีความชั่วมี กฏแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ แก้ไขปรับปรุงชีวิตเราให้ดีด้วยปฏิบัติตามมรรค อาชญาก็ไม่ต้องใช้ ศาสตราก็ไม่ต้องกลัว


ฟัง "กายคตาสติ ใช้กายชำระจิต" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฟัง "เทวทูตสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฟัง "อังคุลิมาลสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "จอมโจรองคุลิมาล" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "การฝึกควบคุมใจ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง "กรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "สัตว์นรก" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฟัง "หิริโอตตัปปะอันเป็นอุปนิสัย" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559