ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า คนที่ปฏิบัติธรรมต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องบวชมีเงินทองมาก มีชื่อเสียงตำแหน่ง จะทำให้การปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ มีความสุข มีกามวัตถุมาก ไม่จำเป็นจะต้องมีกาม ความกำหนัดยินดีพอใจในจิตใจที่มากตามไปด้วย กลับมีกิเลสกามน้อย ก็มี คนที่มีวัตถุกามน้อย กลับมีกิเลสกามมากก็มี

ไม่ใช่มั่งมีแล้ว จะละกามไม่ได้ มีธรรมะไม่ได้ และใช่ว่ายากจนจะละกามได้ เห็นทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ บางทีก็ไม่แน่ ซึ่งการจะละกามพ้นทุกข์ได้หรือไม่ ลาภยศ สรรเสริญ สุขจะครอบงำจิตได้หรือไม่ เหตุปัจจัยอยู่ที่ว่ามีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา มีมรรคไหม

Time Index

[01:26] ปฏิบัติธรรมด้วยการระลึกถึงพุทโธ คือ ความตื่น ความรู้ความเบิกบาน จากการไปตามอำนาจของผัสสะต่าง ๆ ที่จะให้สุขบ้างทุกข์บ้าง

[16:23] เรื่องที่เข้าใจคลาดเคลื่อนของกาม

[19:03] กามวัตถุที่เลิศและไม่เลิศ

[26:43] พ้นกามได้ไม่ใช่เพราะไม่มีวัตถุกาม

[29:52] ความเจริญ 10 อย่าง ทางกายและทางใจ ทางโลกและทางธรรม

[31:43] ตัวอย่างคนมั่งมี

[34:42] โลกธรรม 8

[37:03] วิภวตัณหาจากการเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทาและความทุกข์

[38:33] มรรคคือทางออก ถ้ามีมรรค กามจะคืบคลานมาไม่ได้

[41:28] ธรรมะ 5 ข้อ ที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันกาม

[42:15] ศรัทธา

[43:27] ศีล

[45:31] สุตะ

[48:10] จาคะ

[49:21] ปัญญา

[52:15] คนร่ำรวยคนมั่งมี ก็เป็นอริยบุคคลได้ ด้วยการมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา มาคู่กันกับเงินทอง ทรัพย์สิน เรือกสวนไร่นา ที่ดิน ตราสารหนี้ฯ การที่จะละกาม ไม่ใช่ว่าจะต้องละสิ่งของข้าวของทุกสิ่งทุกอย่าง หรือการที่ไม่ได้มีอะไรมาก แล้วคิดว่าจะละกามได้ นั่นคนละเรื่อง จะละกามได้ด้วยธรรมะ ที่เรามีไม่ใช่ด้วยสิ่งของ แต่ด้วยเรื่องของมรรค ซึ่งในที่นี้ยกมาเริ่มจากศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ไปสุดจบอย่างสวยงามที่ปัญญา


อ่าน "เลขสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต