เหตุปัจจัยแห่งการตายมีมาก ให้เราระลึกว่ายังมีอกุศลในใจหรือไม่ ถ้ามีให้ละเสียถ้าไม่มีให้อยู่ด้วยปิติและปราโมทย์นั้น ให้จิตตั้งอยู่กับสติ รักษาไว้ให้ดีดั่งมีเพชรฆาตคอยตามปั่นคอ การรักษานี้คือการสำรวมอินทรีย์ เราต้องฝึกสติไว้ตอนนี้ เพื่อที่ว่าเมื่อถึงตอนนั้นเราจะยังมีความผาสุกอยู่ได้ “ทำตอนนี้เพื่อที่ว่าตอนนั้นจะได้ไม่ร้อนใจ”

วิธีพิจารณาความตายอีกอย่างหนึ่งคือเรานั้นสำคัญจริงหรือ “ตัวตนความสำคัญ อะไรที่เป็นอัตตา มันไม่มี ถ้าเราพิจารณาความตายอยู่เรื่อย ความมัวเมาในชีวิตจะละไปได้”

Time index

[00.02] ปฏิบัติธรรมเพื่อรู้วิธีป้องกัน เป็นการทำความสะอาดใจ

[09.27] มีสติไว้จัดระเบียบของใจ

[11.52] เริ่มการพิจารณาให้สติอยู่กับลม

[18.42] เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมาก

[20.35] ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

[21.51] ให้ระวังช่วงรอยต่อ

[23.47] ระลึกถึงความตายแล้วจะไม่เผลอเพลิน รีบดับดั่งคนที่ไฟไหม้ผม

[29.54] เห็นด้วยปัญญาในความที่มันไม่มีสาระ จิตต้องมีเครื่องอยู่คือสติ

[33.44] รักษาสติให้ดี ดั่งมีเพชรฆาตคอยตามปั่นคอ

[38.42] สติปัฏฐานทั้ง 4 เป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์

[40.33] คนมีบุญเพราะได้มายาก (เต่าตาบอด)

[43.17] เจริญมรณสติคู่ไปกับอนุสติทั้ง 10

[46.36] ก่อนตายระลึกถึงสิ่งที่มี

[47.50] ตัวเรานั้นสำคัญจริงหรือ

[50.00] ธิดานายช่างทอหูกคือตัวอย่างที่ดีในการเจิญมรณาสติ


อ่าน "ปฏิปทาสูตรที่ ๔" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต