การรู้จักเลือกคบคนที่ดี มีเมตตาก็เหมือนกับเราได้อาศัยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา ทำให้ชีวิตเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้ เหมือนในนิทานธรรมบท และ นิทานชาดก ที่ยกมาในคราวนี้

Time Index

[00:40] เล่าเรื่องกวางเนื้อทราย นิโครธะ และ กวางเนื้อทราย สาขะ ในนิโครธมิคชาดก

[21:27] อธิบายเนื้อหาในนิโครธมิคชาดก เพิ่มเติม

[22:23] เรื่องราวตอนเต็มของท่านกุมารกัสสปะและ ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

[41:14] เล่าเรื่องนิโครธชาดกซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์

[58:17] สรุป – อธิบาย เนื้อหาเรื่องนิโครธชาดก


อ่าน “อรรถกถา นิโครธมิคชาดก ว่าด้วย การเลือกคบ”

อ่าน “อรรถกถา นิโครธชาดก ว่าด้วย การคบคนดี”