สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เฉพาะเจาะจงมาที่เรื่องหนี้สิน ที่เป็นปัญหากับใครแล้ว มันเป็นเครื่องขวาง เครื่องข้อง เครื่องหนักใจอย่างมาก เราจะปรับสมการนี้อย่างไร

ปัญหาเรื่องการเงินไม่ได้แก้ได้ด้วยเงิน ปัญหาที่ไม่ได้อยู่ที่เงินด้วยซ้ำ แต่อยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการเงิน ปัญหาคือความกลัวและความโลภ จะเอาความกลัวและความโลภ ที่มันเกาะอยู่ที่จิตใจของเราออกไป ด้วยเครื่องมือ คือ มรรคแปดได้อย่างไร

Time Index

[02:06] ปัญหาหนี้สิน 75 ล้านของครอบครัว ทรัพย์สินทั้งหมดจำนองไว้กับธนาคาร ธุรกิจไม่เป็นระบบ มีปัญหาสภาพคล่อง จะทำอะไร ติดที่พ่อแม่ จนทะเลาะกัน เป็นโรคซึมเศร้า

[11:30] พุทธภาษิต “พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงทำหน้าที่เดียวกัน”

[13:12] เงินเป็นอสรพิษร้าย เป็นอันตราย ประโยชน์มี แต่ถ้าทำไม่ดี มันฉกกัดเราได้

[24:18] ปรับสมการให้เอาทางตรง ไม่อ้อม คือธรรมะ

[25:48] Fear & Greed จะให้เริ่มผูกปม

[29:36] เปิดทางน้ำเข้า 4 ปิดทางน้ำออก 4

[41:31] การแก้ไข ต้องใช้ความกล้า เผชิญหน้ากับความจริง

[42:31] อาจจะไม่ใช่เรื่องกรรม อย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐี

[46:02] อริยทรัพย์คือศรัทธา ศีล ความกล้า ความเพียรและปัญญา

[55:14] ปัญหาเรื่องการเงิน ที่มาจากความกลัวและความโลภ ที่ผูกเงื่อนปมขึ้นๆ ทำให้มันโผล่มาเป็นปัญหาเรื่องการเงิน เรื่องของหนี้สิน และทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6 ให้ถูกต้อง


อ่าน "เรื่องชาวนา [๕๒]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

ฟัง “ทิศเบื้องหน้า” ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561