พระพุทธเจ้าตรัสว่าการฉันอาหารครั้งเดียว ย่อมรู้สึกคุณ คือความเป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกำลัง และอยู่อย่างสำราญ

Time Index

[06:24]  คุณแห่งการฉันมื้อเดียว

[10:25]  พระภัททาลิขอขมาพระพุทธเจ้า

[49:30]  ธรรม 10 ประการ เปรียบเทียบการฝึกม้าอาชาไนย


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน "ภัททาลิสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์