บุคคลประเสริฐที่ไม่ใช่คนธรรมดา ๆ ไม่ได้ดูกันที่ผิวดำ ผิวขาว ดูเงินในกระเป๋าว่ามีมากหรือน้อย ไม่ได้ดูว่าขับรถยี่ห้ออะไร แต่คนธรรมดาดูกันที่แต่งตัวยังไง ใช้กระเป๋าเสื้อผ้ายี่ห้ออะไร

พระพุทธเจ้าทรงจำแนกบุคคลไว้ 3 ระดับ มี ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นตัวแบ่งระดับของบุคคล โดยไม่ได้แบ่งความดีของคนด้วยปัจจัยภายนอก คือทรัพย์สิน เงินทอง

กระแสของกิเลสของกิเลส ความคืบคลานของตัณหา ปิดรัดรึงไว้ด้วยอวิชชา ถ้าอยู่ในจิตใจของใครจะทำให้จิตใจของคนนั้นจะมืดซึ่งการจะทำให้จิตใจกลับมาผ่องใสได้ ต้องใช้เครื่องขูดเกลากิเลส เครื่องป้องกันนั่นคือ “ธรรมะ” ที่มีความผ่องใส สะอาด ชัดเจน …. การฟังธรรมะทุกวันๆ ไม่ว่าจะฟังระหว่างเดินทาง หรือในขณะทำงาน ตรงนี้จะเป็นตัวเปิดให้จิตใจของเรามีธรรมะเกิดขึ้นได้ ขณะเราฟังธรรมจิตใจของเราก็จะเปิด ช่องทางของมรรค 8 ก็จะเปิดทำให้จิตใจเราผ่องใส บุคคลประเภทนี้ที่เปิดทางเอาไว้เหล่านี้เรียกว่าบุคคลประเสริฐ การเป็นคนประเสริฐที่ไม่ใช่คนธรรมดาๆ ไม่ได้ดูกันที่ผิวดำ ผิวขาว ดูเงินในกระเป๋าว่ามีมากหรือมีน้อย ไม่ได้ดูว่าขับรถยี่ห้ออะไร แต่คนธรรมดาดูกันที่แต่งตัวยังไง ใช้กระเป๋าเสื้อผ้ายี่ห้ออะไร ขับรถอะไร มีเงินในกระเป๋ามีมากไหม …นี่คือ มุมมองการดูคนอื่นของคนธรรมดาที่มองเรื่องนี้เป็นหลัก แต่คนประเสริฐ ไม่ได้พิจารณามองคนอื่นด้วยเรื่องภายนอกเหล่านี้เป็นหลัก แต่…ดูคุณธรรมในจิตใจของคนคนนั้นว่าประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ

พระพุทธเจ้าทรงแบ่งคนไว้ 3 ระดับ โดยการแบ่งคนก็มีเครื่องมือที่ใช้แบ่งคือ ศีล …สมาธิ … ปัญญา มี 3 อย่างเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งคน ระดับแรกที่ไม่มีศีล มีมิจฉาสมาธิ และปัญญาที่ไปในทางมิจฉา … จัดเป็นคนที่ต่ำกว่าคนธรรมดา คอยเบียดเบียนกัน มีอำนาจมากกว่าก็รังแกผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า ลักษณะปลาใหญ่กินปลาเล็ก เป็นเดรัจฉานในคราบมนุษย์ …คนทั่วไประดับที่ 2 คือมีศีลในระดับคนธรรมดาๆ เป็นปุถุชนคนทั่วไปที่มีที่พึ่งจะไม่ให้ตัวเองผิดศีล … 2 อย่างแรกที่แบ่งนี้จะเห็นว่ายังไม่ได้มีการแบ่ง “ความเป็นคนดี” ด้วยเงินทองในกระเป๋า ข้าวของแบรนด์เนม นั่งเครื่องบินระดับ first class ซึ่งพวกถือแบรนด์เนม นั่ง business class อาจจะอยู่ในกลุ่มแรกก็ได้ … ซึ่งบางทีคนที่ใส่รองเท้าแตะ เดินในแปลงนา อาจจะรักษาศีลได้ดีกว่าคนระดับแรกก็ได้ … ระดับที่ 3 คือมีศีลเป็น “ปกติ” ถึงระดับที่เรียกว่าสมบูรณ์กว่าระดับที่ 2 มีสมาธิพอประมาณ มีปัญญาพอประมาณ แบบนี้เรียกว่า “คนประเสริฐ” เพราะมีที่พึ่งที่ถูกต้อง … มีความเห็นว่าสิ่งต่างๆ ไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตา … จัดเป็นผู้เข้าถึงกระแส ผู้ตกกระแส หรือที่เรียกว่า “โสดาบัน”


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง