ฆฏิการสูตร กล่าวถึงนายช่างหม้อฆฏิการะที่ในครั้งนั้นได้ชักชวนโชติปาละมานพ ไปกราบฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากัสสปะ

ฆฏิการะนายช่างหม้อ มีความซาบซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้านามว่า “กัสสปะ” มีใจชื่นชมยินดีแต่ไม่อาจออกบวชได้เนื่องจากบิดามารดาของเขาชราและตาบอด ส่วนโชติปาละมานพได้ตัดสินใจออกบวช

Time Index

[01:49]  ฆฏิการสูตร - ช่างหม้อชื่อ "ฆฏิการะ"

[14:47]  พระเจ้ากาสีนามว่า กิกิ

[19:55]  พระพุทธเจ้ากัสสปะสรรเสริญช่างหม้อ

[31:30]  อธิบาย - แจกแจงเนื้อหาในพระสูตรทั้งหมด


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน "ฆฏิการสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์