ความคืบคลานของตัณหา ความยึดถือของอุปาทาน มันเนียน ๆ ว่าชั้นทำได้ นั่นชั้นทำ ความเป็นตัวตนจึงเกิดขึ้น จะเข้าใจว่า ไม่ใช่ตัวเราได้ ตอนที่มีสติอยู่ในกาย ควรจะรู้สึกถึงในกายในทุกขณะ โดยเห็นอย่างถูกต้องว่า กายนี้มีปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ เป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่เป็นตัวตน เป็นอนัตตา จะเข้าได้ ตอนที่มีสติเท่านั้น

มรรค 8 จะเป็นสังขตธรรม เป็นการปรุงแต่งที่ทำให้การปรุงแต่งนั้นจางคลายไป น้อยลงดับลงไปได้ ทางที่จะออกจากอุปาทาน คือ ความยึดถือนี้ คือ การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8

 

Time Index

[08:20] อุปาทาน 4 อย่างและทางออกจากอุปาทาน

[09:48] พระสูตร

[15:40] ยึด คือ อุปาทานอยู่ในส่วนของสมุทัย ต่างกับ เป็นที่พึ่ง คือ สรณะ ซึ่งอยู่ในส่วนของมรรค

[17:33] กามุปาทาน

[20:33] ทิฏฐุปาทาน

[23:38] สีลัพพตุปาทาน

[25:49] อัตตวาทุปาทาน

[26:59] ความเห็นที่เป็นมิจฉา คือ ไม่ทำให้เกิดการสลัดออก ปลดแอก ทำกิเลสให้ลดลง

[28:36] วิธีละคือความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ 4

[30:57] ผลของอุปาทานจะทำให้เกิดเป็นสภาวะ คือ ภพ

[33:46] ที่ว่าลงต่ำหรือขึ้นสูง ไม่ต้องรอชาติหน้า สมมุติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค 8 ทำชั่วทำผิดทำบาป ด่าคน คิดนึกบ้าบอ ฟุ้งซ่านวุ่นวาย นั่นเหมือนตกนรกทั้งเป็น

[36:46] ปิดอบายได้

[38:46] ไม่ใช่ตัวตน ควรจะเข้าใจอย่างไร

[44:58] สัมมาสติ คือ ระลึกถึงในลักษณะที่ทำให้มิจฉาทิฏฐิ และตัณหาตั้งอยู่ไม่ได้  ไม่เป็นไปในทางกาม พยาบาทและเบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น ต้องประกอบด้วยความเพียรที่ไม่มากเกินไป ไม่หย่อนเกินไป มีสัมมาวาจา ไม่ด่าไม่ว่า ไม่พูดติเตียน พูดโกหก คำหยาบ มีการดำเนินชีวิตอาชีวะที่ดี เป็นอริยมรรคมีองค์ 8

อ่าน "อุปาทานโคจฉกะ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑ ธรรมสังคณีปกรณ์ ฟัง “เห็นอนัตตามาในกายด้วยมรรค” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ฟัง “ไม่มีเราในความเป็นอนัตตา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 ฟัง “อนัตตาโดยละเอียด” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ฟัง “ความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นอนิจจัง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562